Kavita Torzonn

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಸಲಿಂಗ್‍ಕಾಮಿ ಮನ್ಶಾಂಮದ್ಲೆ ಮನೀಸ್, ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿ ನ್ಹಯ್

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ಆರ್. ರಾಜ್ ರಾವ್ ಹಾಚ್ಯಾ ’ನ್ಯಾಶನಲ್ ಎಂಥಮ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಯೂ ಆರ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಸ್’ ಕವಿತೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ಕವಿಚ್ಯೆ ಅನುಮತೆನ್ ದಿಲಾ. ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಲಿಂಗ್‍ಕಾಮಿಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ರಾಕಣೆಖಾತೀರ್ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಆರ್. ರಾಜ್ ರಾವಾನ್ ಶಿಕ್ಪಾಶೆತಾಂತ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ದಿಲಾಂ.

’ತುಮಿ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿ’ ಕವಿತೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕವಿಂಕ್ ಸಯ್ತ್ - ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊ, ಅತ್ವೊ, ನವೊ ಸಂವ್ಸಾರ್ ಆಮಿ ಉಗ್ತೊ ಕರುನ್ ದಿತಾಂವ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ಸಲಿಂಗ್‍ಕಾಮಿಂಕ್ ಆಮಿ ದೆಖ್ಚಿ ನದರ್ ಬದ್ಲಜಾಯ್, ತಾಂಕಾಂ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಬದ್ಲಜಾಯ್, ತಾಂಕಾಂಯ್ ಮನ್ಶಾಂಮದ್ಲೆ ಮನೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ವಳ್ಖಜಾಯ್ - ಹಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವಿ-ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆರ್. ರಾಜ್ ರಾವ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೊ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:


ತುಮಿ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿ

ತುಮಿ ಮುಕ್ಡಿಂ ಘಾಲ್ಲೆ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿ.
ತುಮ್ಚಿಂ ಪೆನ್ನಾಂಚ್ ಬಂದುಕೊ.
ತುಮ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ ದಾರು, ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ‍್ಚೊ.
ತುಮ್ಕಾಂ ದೇಶಾಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್
ಆನಿ ತುಮ್ಚೊಚ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಹೋಮೊಲ್ಯಾಂಡ್ ರಚುಂಕ್ ಜಾಯ್
ಜಂಯ್ ದಾದ್ಲೆ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಭೋಗ್ ಕರ‍್ತಾತ್,
ಜಂಯ್ ತುಮಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಬದ್ಲಾ ’ಗೇ ಹಿಂದ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.
ಹೆಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಜಿಹಾದ್.
ತುಮಿ ಮ್ಹಾಲ್-ಬಾಳ್ ಸಲಿಂಗ್‍ಕಾಮಿ* (pederasts).
ತುಮಿ ತುಮ್ಚಿಂ ಆಯ್ದಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಗಯ್ತಾತ್
ಜಶೆಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಚಿಂ ವಿಮಾನಾಂ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿ-ಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ
ಜನೆಲಾಂನಿ ಘುಸಯಿಲ್ಲೆಬರಿ.
ತುಮಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಯುವಕಾಂಚೆರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಮುತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಹಲ್ಲೊ ಕರ‍್ತಾತ್
ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂಡಿಬುರಾಕಾಂಕ್ ನಳಿಯೊ ಕರ‍್ತಾತ್.
ತುಮಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಬೊಂಬರ್ಸ್,
ಹಾತ್-ಗ್ರೆನೇಡ್ ಆನಿ ಹಾತ್-ಕಾಮಾಂನಿ ಹುಶ್ಯಾರ್.
ತುಮಿ ಅರಾಜಕವಾದಿ
ತುಮಿ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆ
ಆನಿ ತಿಂ ಧುಳಿಸಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ತಾನೆಂವ್ಚೆ.
ಬೊಂಬಯ್ ಆನಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಆಕ್ರಮಣಾಂ ಥಾವ್ನ್
’ಸ್ಟೋನ್‍ವಾಲ್’ (Stonewall)* ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ನ್ಹಯ್
ಕಾನೂನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಪಿ ಪೊಲೀಸಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
ತುಮಿ ಮಾವೋಯಿಸ್ಟ್.
ತುಮಿ ಘನತೆಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಕ್ಲಿ ನೊಟಾಂಚಿ ಆಶಾ ದಾಕೊವ್ನ್
ತಾಂಕಾಂ ವೇಶ್ಯಾ ಕರ‍್ತಾತ್.
ತುಮಿ ನರಭಕ್ಷಕ್
ತುಮ್ಚೆ ಸಮಾನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮಾಸ್ ಶಿಕಾರ್ ಕರ‍್ತಾತ್.
ತುಮಿ ಸುಣಿಂ.
ತುಮ್ಕಾಂ ತಾಬ್ಯಾಂತ್ ದವ್ರಿಜಾಯ್.
ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಿಂಯೆತಾತ್.
ತುಮ್ಕಾಂ ಮುಟಿಂತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿಂ ಕಾನುನಾಂ ಜಾಯ್,
370 ಆನಿ 377.
ತುಮ್ಕಾಂ ಆಮಿ ಕೊನ್ಸಂಟ್ರೇಶನ್ ಕ್ಯಾಂಪಾಂನಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್
ಜುದೆವಾಂಕ್ ನಾಝಿಂನಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ.
ಪುಣ್ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತುಮಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾವಯ್ರ್ ಎಕ್ಲೊ ನಿದ್ತಲ್ಯಾತ್,
ಬಂಕಾಚೆರ್* ವೀಸ್
ಆನಿ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್ ವೀರ್ಯ-ನೀಸ್

ತುಮ್ಕಾಂ ದೊರಿಯೆಕ್ ಉಮ್ಕಳಾಯ್ಜೆ.

-ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಮೂಳ್: ಆರ್. ರಾಜ್ ರಾವ್
ಕೊಂಕಣಿಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್


*ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಲ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಧಾರ‍್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ pederast ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಾಲ್-ಬಾಳ್ ಸಲಿಂಗ್‍ಕಾಮಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ‍್ಲಾ. ಮ್ಹಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ, ಬಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗೊ. ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಲ್-ಬಾಳ್ ಸಲಿಂಗ್‍ಕಾಮಿ.

*1969 ವರ್ಸಾ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೋನ್‍ವಾಲ್ ಧಂಗ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಕಾಂ ಸರಾಗ್ ಬಂಧಿಂತ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆರ್, ಗೇ ಆನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಲ್ಲೊ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ. ಸ್ಟೋನ್‌ವಾಲ್ ಇನ್ನ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆಂ ಸಲಿಂಗ್‌ಕಾಮಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಭೆಟ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಗೇ ಬಾರ್.

*ಬಂಕರ್ ಬೆಡ್

 

संपादकीय:

सलिंग‍कामी मनशांमदले मनीस, आकांत‌वादी न्हय

हांगासर इंगलीष कवी आर. राज राव हाच्या ’नॅशनल एंथम’ पुस्तकांतल्या ’यू आर टेररिस्ट्स’ कवितेचो कोंकणी अनुवाद कविच्ये अनुमतेन दिला. भारतांतल्या सलिंग‍कामींच्या हक्कांच्या राकणेखातीर विशेस वावर भेटोंवच्या आर. राज रावान शिकपा शेतांत, साहित्य शेतांत महत्वाचें योगदान दिलां.

’तुमी आकांत‍वादी’ कविते मारीफात कोंकणी वाचप्यांक मात्र न्हय कवींक सयत - एक वेगळो, अत्वो, नवो संवसार आमी उगतो करून दितांव. जायत्यांक असल्या जिविताची खबर ना आस्येत. सलिंग‍कामींक आमी देखची नदर बदलजाय, तांकां आकांत‌वादी म्हणून लेकचें तसलें चिंतप आमचें बदलजाय, तांकांय मनशांमदले मनीस म्हळ्ळें आमी वळखजाय - हीच आमची आशा.

कविता ट्रस्टान मंगळुरांत आसा केल्ल्या एका कवी-संधी कार्याक आर. राज राव हाजर आसल्लो.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

तुमी आकांत‌वादी

तुमी मुकडीं घाल्ले आकांत‍वादी.
तुमचीं पेन्नांच बंदुको.
तुमचीं उतरांच दारू, जिवेशीं मारचो.
तुमकां देशाथावन विंगड जावंक जाय
आनी तुमचोच स्वतंत्र होमोलॅंड रचूंक जाय
जंय दादले दादल्यांक संभोग करतात,
जंय तुमी जै हिंद बदला ’गे हिंद’ म्हणतात.
हें सेक्स जिहाद.
तुमी म्हाल-बाळ सलिंग‍कामी* (pederasts).
तुमी तुमचीं आयदां आमच्या भुरग्यांच्या फाटल्यान रिगयतात
जशें तुमी तुमचीं विमानां डबल्युटिसी-च्या बांदपाच्या
जनेलांनी घुसयिल्लेबरी.
तुमी तरन्या युवकांचेर सार्वजनीक मुतऱ्यांनी हल्लो करतात
आनी तांच्या गांडीबुराकांक नळयो करतात.
तुमी जीवघात बॉंबर्स,
हात-ग्रेनेड आनी हात-कामांनी हुश्यार.
तुमी अराजकवादी
तुमी बांदपां नास करुंक आशेंवचे
आनी तीं धुळीसमान करुंक तानेंवचे.
बोंबय आनी पॅरीस आक्रमणां थावन
’स्टोन‍वाल’ (Stonewall)* कांय वेगळें न्हय
कानून सांबाळपी पोलीसांक नास केल्लें.
तुमी मावोयिस्ट.
तुमी घनतेच्या कामेल्यांक नकली नोटांची आशा दाकोवन
तांकां वेश्या करतात.
तुमी नरभक्षक
तुमचे समान आसल्ल्यांचें मास शिकार करतात.
तुमी सुणीं.
तुमकां ताब्यांत दवरीजाय.
आमचीं बायलां आनी भुरगीं तुमकां भिंयेतात.
तुमकां मुटींत सांबाळचीं कानुनां जाय,
३७० आनी ३७७.
तुमकां आमी कोन्संट्रेशन कॅंपांनी घालूंक जाय
जुदेवांक नाझींनी घाल्ल्याबरी.
पूण थंय जाल्यारी तुमी एकल्यावयर एकलो निदतल्यात,
बंकाचेर* वीस
आनी उसळावन वीर्य-नीस

तुमकां दोरयेक उमकळायजे.

-इंगलेज मूळ: आर. राज राव
कोंकणीक: मेल्विन रोड्रीगस

*प्रायेक पावल्लो दादलो प्रायेक पावनातल्ल्या चल्यालागीं सेक्स आधारता जाल्यार त्या मनशाक pederast म्हणतात. हांगासर म्हाल-बाळ सलिंग‍कामी म्हळ्ळो सब्द वापरला. म्हाल म्हळ्यार म्हाल्गडो, बाळ म्हळ्यार भुरगो. त्यादेकून म्हाल-बाळ सलिंग‍कामी.

*१९६९ वर्सा आमेरिकाच्या न्यूयॉर्कांत चलल्ल्या स्टोन‍वाल धंग्यांत, तांकां सराग बंधिंत घालून आसल्ल्या पोलिसांचेर, गे आनी ट्रान्स‌जेंडर दादल्यांनी हल्लो चलयिल्लो. स्टोन‌वाल इन्न, थंयच्या ग्रीन‌वीच गांवांतलें सलिंग‌कामी दादल्यांनी भेटचें एक गे बार.

*बंकर बेड