•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kavita Khobro

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಯಾ ರಮೇಶ್ ಭಗವಂತ್ ವೆಳುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಮರಣ್
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಮೇಶ್ ಭಗವಂತ್ ವೆಳುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಮರಣ್ 

ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ್ ಆನಿ ಕವಿ ರಮೇಶ್ ಭಗವಂತ್ ವೆಳುಸ್ಕಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ರಾಯ್‌ಬರೇಲಿಂತ್ ಮರಣ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ನವೆಂಬರ್ 10, 1947 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೆ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಲೆಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾತೇರಿ ದೆವ್ಳಾಲಾಗಿಂ ತೆ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ತಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ವಿಧಿ ರಾಯ್‌ಬರೇಲಿಂತ್ ಚಲ್ತಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಕೊಂಕಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಬಂಗಾಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತೆ ಬರಯ್ತಾಲೆ. ಪೊರ್ತುಗೆಜ್ ಭಾಸ್ ಲೆಗುನ್ ತೆ ಜಾಣಾಸಲ್ಲೆ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಖಾತೀರ್ ತಾಂಣಿ ಪೊರ್ತುಗೆಜ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ.

ತೆ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲ್ಯೆ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಯ್ನೆ ರಾಯ್‌ಬರೇಲಿಂತ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಗೊಂಯಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. 2012 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಮುದಾರ್ಥ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. 

'ಮೋರ್‌ಪಾಖಾಂ', 'ಮಾತಿ', 'ಆಂಗ್ಣಿ ನಾಚ್ತಾ ಮೋರ್ ಮೊರ್‌ಯಾ', 'ಸಾವುಲ್‍ಗೋರಿ', 'ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ್', 'ತನಾರ್‌ಜ್ಯೋತಿ', 'ದರ್ಯಾ', 'ಸಮುದ್ರಮುದ್ರಿಕಾ' (ಹಿಂದಿ) - ಹಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಕವಿತೆಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ 'ಭುಕ್ ಭುಕ್ ಭಿಶು', 'ಚಾನಿಮಾಮಾ', 'ಫುಲ್‌ಪಾಕುಳೆಂ', 'ಚುಚು', 'ಘುರು ಘುರು ವಾರೊ' - ಹಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಕವಿತೆಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ತಾಂಣಿ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ದೋನ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್, ಚ್ಯಾರ್ ಅನುವಾದಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ತಾಂಚಿಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚಿಂ ಸತ್ರಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಬಾಕಿ ಉರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂತುಂ ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತೆಚಿಂ ಆಸಾತ್. ತಾಂಣಿ ತುಕಾರಾಮಾಚೆ ಅಭಂಗ್, ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್, ಒಮರ್ ಖಯ್ಯಾಮ್, ಅಮೃತಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಹಾಂಕಾಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿಂಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಕುಂದಾಪುರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕುಣ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೆ ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾಪಯ್ಕಿ ತಾಂಚ್ಯಾ 'ಸಾವುಲ್‌ಗೋರಿ' ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಡೊ. ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಸಾತ್.

ರಮೇಶ್ ವೆಳುಸ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಥಂಯ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೂಖ್ ಪಾವ್ತಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಯ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೆಂ ಸುಖ್ ಮಾಗ್ತಾ.


कोंकणी कवितेक उंचायेक पावयिल्ल्या रमेश भगवंत वेळुस्काराक मरण.

नामणेचे भारतीय साहित्यकार आनी कवी रमेश भगवंत वेळुस्कार हांकां ह्याच ऑक्टोबर २१, २०१८ तारकेर उत्तर प्रदेशाच्या राय‌बरेलींत मरण आयलें. नोवेंबर १०, 1947 इस्वेंत ते जल्मल्ले आनी गोंयच्या पालें गांवच्या सातेरी देवळालागीं ते वस्ती कर‍ताले. तांच्या मर्णाची विधी राय‌बरेलींत चलतली म्हणून ताच्या कुटमान कळयलां.

कोंकणी, मराठी, हिंदी, बंगाली, इंगलीष भासांनी ते बरयताले. पोर्तुगेज भास लेगून ते जाणासल्ले आनी कविता ट्रस्टा खातीर तांणी पोर्तुगेज भासांतल्यो जायत्यो कविता आयलेवार कोंकणीक अनुवाद करून दिल्ल्यो.

ते उत्तर भारताचे आपले पतिणेक लागून वर्सांत कांय थोडे म्हयने राय‌बरेलींत आनी कांय थोडे म्हयने गोंयांत रावताले. २०१२ जानेराच्ये ८ तारकेर मूडुबेळ्ळे मुदार्थ घर‍च्या आंगणांत चलल्ल्या कविता फेस्त संदर्भार उगतावण सुवाळ्याचो मुकेल सैरो जावन आयिल्ले. 

'मोर‌पाखां', 'माती', 'आंगणी नाचता मोर मोर‌या', 'सावूल‍गोरी', 'हिरण्यगर्भ', 'तनार‌ज्योती', 'दऱ्या', 'समुद्रमुद्रिका' (हिंदी) - हीं तांचीं कवितेचीं पुस्तकां. ह्या भायर 'भूक भूक भिशू', 'चानीमामा', 'फूल‌पाकुळें', 'चुचू', 'घुरू घुरू वारो' - हीं भुरग्यां खातीर कवितेचीं पुस्तकां तांणी पर्गटल्यांत. इतलेंच न्हय आसतां दोन कादंबरी, भुरग्यां खातीर एक नाटक, च्यार अनुवादाचीं पुस्तकां तांचीं पर्गटल्यांत. ताचीं सत्रा पुस्तकां पर्गटुंक बाकी ऊर‍ल्यांत. तांतूं च्यार कवितेचीं आसात. तांणी तुकारामाचे अभंग, खलील गिब्रान, ऑमर खय्याम, अमृता प्रीतम हांकां आनी जायत्या फामाद कविंक अनुवाद केल्यात.

कुंदापुरांत चलल्ल्या एकुण्विसाव्या अखिल भारत कोंकणी साहित्य सम्मेळनाचे ते अध्यक्ष आसल्ले. तांकां जायते पुरस्कार लाबल्यात. त्यापयकी तांच्या 'सावूल‌गोरी' कविता संग्रहाक साहित्य अकाडेमी प्रशस्ती आनी डॉ. टी. एम. ए. प्रतिष्टानाची प्रशस्ती प्रमूख आसात.

रमेश वेळुस्काराच्या मर्णाथंय कविता ट्रस्ट दूख पावता, ताच्या कुटमाक भुजयता आनी ताच्या आत्म्याक सासणाचें सूख मागता.

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible. •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •