Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಣ್ಕೋಣ್ಕಾರಾಕ್ ಜೀಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್, ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಂತ್ ನವೆಂಚ್ ಉಂಚಾಯೆಚೆಂ ಮಾಪ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಕ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಂತ್ ಧಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿ.  ಹ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಚೆಂ ಕಾವ್ಯ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಹಾಚೆಂ ಆದಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಸಭಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚೆಂ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಣ್ಕೋಣ್ಕಾರ್ ಜೈತೆವಂತ್ ಜಾಲಿಂ.


ಸರ್ತ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಆಶಯ್ ಗೀತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ವೊರಯ್ಣಾರಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್, ಕವಿತಾ ಸರ್ತೆಚ್ಯೊ ನೆಮಾವಳಿ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, ತಿಸ್ರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಜಿ ದಿವಂಗತ್ ಕವಿ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಜಾತಾ, ತಾಂತುಂ ಓಸ್ಟಿನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್‍ಚ್ಯಾ ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸ್ ತಶೆಂಚ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ವಿಯೊನ್ ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಲ್ಕಾ ಪವಿತ್ರಾ ಲುವಿಸ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್, ಎಲ್ಡೊನ್ ವಿನೊಯ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಜ್ಪೆ ಆನಿ ರೇವೊನ್ ಡಾಯಸ್, ಉಡುಪಿ ಹಾಂಕಾಂ ಲಾಭ್ಲಿಂ.

 ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಸವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್‍ಚ್ಯಾ ಎಮ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ ತರ್, ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಪೈ ಕಾಣೆ ಹಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ ದತ್ತರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ರೋಹನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಫೆವಿಶಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪ್ರಾದ್ನ್ಯಾ ತಾರಿ ಆನಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಕಾಂ ಲಾಭ್ಲಿಂ.


ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗ್ದೆನ್ ಇನಾಮಾಂ, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ತಶೆಂ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ, ಪಯ್ಣಾ ಭಾತೆಂ, ರಾವ್ಪಾಚಿ ತಶೆಂ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್, ಚಿತ್ರ್ ಕಲಾಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕವಿ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್; ಭಾಷಣ್‌ಗಾರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಯಿತ್ರಿ, ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿಚೆರ್ ಉದ್ಘೋಷಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಿರ್ವಾಹಕಿ, ಕವಯಿತ್ರಿ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ ಆಸಲ್ಲೆ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ವಸ್ತ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯೆ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊಕಿ "ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಬೋವ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕರ್‍ಯೆತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಚಿಂತಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಬೋವ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಘೆತ್ಲಲಿ ರೀತ್, ತಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್, ತಿ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆನಿ ತಿ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮೋಡ್ ಘಾಲ್ಲಿ ರೀತ್ - ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಮೋಡ್ ಪಡ್ಚೆಬರಿ ಕೆಲೆಂ. ಹಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲಚ್ ಆಯ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಗೊವಾಯ್" ಮ್ಹಣುನ್ ತೊ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೊ 82 ವೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ.

ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಧಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಎಂಡ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಡೊನಾ ಪಾವ್ಲಾ (ಪಯ್ಲೆಂ), ಸಾನಿಕಾ ಪವಾರ್, ಕುರ್ಚೊರೆಂ (ದುಸ್ರೆಂ), ಖ್ಯಾತಿ ನಾಯಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ರಾಹಿ ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಸತ್ತಾರಿ ಆನಿ ಸಾವರಿ ಫಳ ದೇಸಾಯಿ (ತಿಸ್ರೆಂ) - ಹಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್ ಲಾಭ್ಲೊ.

ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕ್ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಪೈ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ರೋಹನ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ತಶೆಂಚ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ.


ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ 151 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ, 496 ಯುವಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ 1903 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್, ಶಿಕುಂಕ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜ್ಯಾ ಥಳಾವ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ತೆಂ ಕಾಮ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂತುಂ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ನರೇಂದ್ರ ಪೈ, ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ತಶೆಂ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಉಲೊವ್ನ್ "ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಮನಾಂತ್, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಭರುನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಸ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್, ಅರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಘೆವ್ನ್, ತ್ಯೊ ಜಿರೊವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್  ಪಳೆತಾನಾ ಆನಂದ್ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಉಂಚಾಯೆಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಬ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸುಂದರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಲೆಕ್ತಾಂವ್" ಮ್ಹಣುನ್ ತೊ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ.

ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ನರೇಂದ್ರ ಪೈ ಉಲೊವ್ನ್ "ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಏಕಯ್ ವೆಳಾ ಬೋಲಿಂಕ್ ಲಾಗುನ್, ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಉಟುನ್ ಗೆಲಾಂ. ಹಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್.  ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂಯ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲಿಪಿಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚೊ ಆಸ್ವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊನಾ. ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಎಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಸರ್ತೆವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಬೋಲಿ ಉಲೊಂವ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಯುವಜಣಾಂ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಾದರೀಕರಣಾವರ್ವಿಂ ಸಬ್ದಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ವಾಡುನ್ ವೆತಾ. ಎಕ್ಯೆ ಬೋಲಿಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ತಾಂತ್ಲಿಂ ಮುಖಾವರಾಂ ಆನ್ಯೇಕೆ ಬೋಲಿಕ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್.

"ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಣ್ವಿಕಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಸಬ್ದ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಉಣೆ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಜನ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಬ್ದ್ ಚಡ್. ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ತಾಚೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಟೋನ್ ಆಸ್ತಾ. ತೊ ಆವಾಜ್ ನ್ಹಯ್. ಕವಿ ಹೊ ಟೋನ್ ಆಪ್ಲೆ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪರ್‍ತಾ. ಭಾಶೆಕ್ ಅರ್ಥಾಚ್ಯೆ ಮುಟಿಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚಿಚ್ ಕವಿತೆನ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಕಿ.ರಂ. ನಾಗರಾಜಾನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಉಲೊವ್ಪಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ: 'ತೊ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ನಾ'. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ತಾಚಿ ಭಾಸ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ತಾಣೆ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಅರ್ಥಾಕ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ಕಿತೆಂ ಜರೀ ಆಮಿ ಬರಯ್ತಾಂವ್ ಯಾ ಉಲಯ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ.

"ಹಾಂವೆಂ ಕಸಲೋಯ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಹ್ಯಾಫುಡೆಂ ತುಮ್ಚಿಚ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಜ್ ವಾಚಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವಜನಾಚಿ, ಅರ್ಥಾಚಿ ಕವಿತಾ ತುಮಿ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಜ್ ತುಮಿ ಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ, ತ್ಯೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಭೊಗ್ತಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತೆಚಿ ರೂಚ್ ಕಶಿ ಉಬ್ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣುನ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಗುಣಾಮೊಲಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಿಂಚುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮಿ ಜಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ತುಮಿ ವಾಚಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಲೆಗುನ್ ಉತ್ತೀಮ್.

"ಕವಿತಾ ಹೆರಾಂಚಿ ವಾಚುಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ತಿ ತುಮ್ಚಿಚ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಲೀಸ್. ಪುಣ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ತುಮ್ಚಿ ಕರ್‍ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತುಮಿ ವಾಚಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ.

"ಚಡಾವತ್ ಕವಿತಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಂತುಂ ಆವಾಜ್ ಆಸನಾ. ತ್ಯೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂತರಿಕ್ ಆವಾಜಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಚುಂಯೆತಾತ್. ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಶೀಳ್ ಬರಪ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತುಜೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ತುಂವೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಭೊಗ್ಯೆತ್, ತುಜೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಹೆರಾಂಕ್  ಸಾಂಗುಂಕ್ ತುಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಜ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ತುಂ ತೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾಯ್, ತವಳ್ ತುಂ ಫಟಿ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾಯ್. ತುಜೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಪಳೆನಾತಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತುಂ ಗುಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾಯ್. ಕವಿತೆಂತ್ ತುಕಾ, ತುಂವೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕೆದಿಂಕಚ್ ಲಾಭನಾ.

"ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತಲ್ಲೊಂ ತರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತೊಂ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ" ಅಶೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ನರೇಂದ್ರ ಪೈನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್, ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮನು ಬಾಹ್ರೇನ್, ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಡೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ವಾಮಂಜೂರ್, ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಹೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್/ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ.


कविता ट्रस्टाची कविता सादर सर्त: ऑस्टीन डिकुन्हा आनी सुप्रिया काणकोणकाराक जीक

कविता ट्रस्टान ह्याच नवेंबर ६ तारकेर घडोवन हाडल्ली कविता वाचन सर्त, कविता सादरीकरणांत नवेंच उंचायेचें माप तयार करच्यांत तशेंच काव्यरसिकांक दाधोस्कायेंत धलोंवच्यांत यशस्वी जाली. ह्या नमुन्याचें काव्य सादरीकरण हाचें आदीं पळेवंक ना म्हळ्ळो उदगार सभारां थावन आयकुंक मेळ्ळो. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठान हांच्या सहयोगान कविता ट्रस्टान विश्व कोंकणी केंद्रांत मांडून हाडल्ले ह्ये सर्तेच्या भुरग्यांच्या विभागांत मंगळूरचो ऑस्टीन डिकुन्हा तशें युवजणांच्या विभागांत गोंयचें सुप्रिया काणकोणकार जैतेवंत जालीं.

सर्त सुरू जांवचे आदीं कविता ट्रस्ट अध्यक्ष मेल्विन रोड्रीगस हांणी सर्वांक येवकार मागलो. कविता ट्रस्टाचें आशय गीत ह्या संदर्भार आयकुंक मेळ्ळें. वोरयणारांची वोळक करून दितच, कविता सर्तेच्यो नेमावळी ताणें सांगून भाग घेंवच्या हरयेका स्पर्धिकाक बरें मागलें.

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स, तिसरी कोंकणी कविता सादर सर्त जी दिवंगत कवी चाफ्रा देकोस्ताच्या उडासाक जाता, तांतूं ऑस्टिना उपरांतलें स्थान आंजेलोरच्या वेन्सिटा डायस तशेंच तिसरें स्थान बंटवाळच्या वियोन प्रेस्टन लोबो हांकां फावो जालें. प्रोत्साहक इनामां आल्का पवित्रा लुवीस, ब्रह्मावर, एलडोन विनोय डिसोजा, बजपे आनी रेवोन डायस, उडुपी हांकां लाभलीं,

रोहन आनी लवीटा मोंतेरो, सव्या अखिल भारत कोंकणी कविता वाचन सर्तेंत सुप्रिया उपरांतलें स्थान आंजेलोरच्या ऍम्लीन डिसोजा हिका फावो जालें तर, तिसरें स्थान गोंयच्या सुश्मिता पै काणे हिका फावो जालें. प्रोत्साहक इनामां दत्तराज नायक, रोहन डिसोजा, फेविशा फेर्नांडीस, प्रादन्या तारी आनी सुनेत्रा कामत हांकां लाभलीं.

जिकलल्यांक नगदेन इनामां, प्रमाण पत्रां तशें यादस्तिका आनी भाग घेतल्ल्या सर्वय स्पर्धिकांक प्रमाण पत्रां, पयणा भातें, रावपाची तशें जेवणाची वेवस्था कविता ट्रस्टान केल्ली.

वोरयणार जावन नाटक बरयणार, दिग्दर्शक, चित्र कलाकार तशें कवी एड्डी सिकेर; भाषणगार, काऱ्यक्रम निर्वाहक टैटस नोरोन्हा, कन्नड आनी कोंकणी कवयित्री, आकाशवाणिचेर उदघोषकी जावन वावर केल्ली शकुंतला आर. किणी, उपन्यासकी, काऱ्यक्रम निर्वाहकी, कवयित्री स्मिता शेणै आनी विश्व कोंकणी केंद्राचो सहायक निर्देशक तशें कवी गुरू बाळिगा आसल्ले. ट्रस्टी आंडऱ्यू एल डिकुन्हान ट्रस्टा तर्फेन वोरयणारांक भेट वस्त दीवन मान केलो.

टैटस नोरोन्हा ह्या संदर्भार वोरयणारांच्ये तर्फेन उलोवन म्हणालोकी "हें काम बोव सलीसायेन करयेत म्हणून आमी वोरयणारांनी चिंतल्लें. पूण तशें जालेंना. आमकां बोव कषट जाले. आमकां कषट जाले कित्याक म्हळ्यार तुमी एक कविता घेतलली रीत, ती सादर केल्ली रीत, ती समजल्ली रीत आनी ती सादर करताना उत्रांक मोड घाल्ली रीत - आमकांच तुमचेर मोड पडचेबरी केलें. ही आमकां वोरयणारांक कश्टांक घाल्ली गजालच आयची ही कविता वाचन सर्त कितली यशस्वी जाल्या म्हळ्ळ्याक गोवाय" म्हणून तो सांगलागलो.

देवाधीन चारल्स आनी तेरेजा रोड्रिगस स्मारक धाव्या अखिल भारत कोंकणी कविता बरोंवचे सर्तेंत जिकलल्यांक ह्या संदर्भार इनामां वांटलीं. एंड्रिया मिनेजस, डोना पावला (पयलें), सानिका पवार, कुर्चोरें (दुसरें), ख्याती नायक, मंगळूर, राही गांवकार, सत्तारी आनी सावरी फळ देसायी (तिसरें) - हीं भुरगीं हाजर आसल्लीं. तांकां ह्ये सर्तेच्या संदर्भार इनामां लाभल्ल्यो कविता वाच्चो सुयोग लाभलो.

दोनपारां उपरांत चलल्ल्या इनामां वांटच्या काऱ्या पयलें आपलो ८२ वो जल्मादीस आचरण करच्या बसती वामन शेणैक उल्लासुंचें काऱ्यें मांडून हाडल्लें.

इनामां वांटच्या काऱ्याक कन्नड लेखक तशें विमर्शक नरेंद्र पै मुखेल सैरो जावन आयिल्लो. रोहन कोर्पोरेशनाचो म्हालक रोहन मोंतेरो तशेंच बस्ती वामन शेणै मानाचे सैरे जावन आयिल्ले.

कविता ट्रस्ट अध्यक्ष मेल्विन रोड्रिगसान आपल्या येवकार उलोवपांत येदोळ पासून ह्ये सर्तेंत १५१ भुरग्यांनी, ४९६ युवजणांनी भाग घेतला. आनी फाटल्या धा वर्सांनी १९०३ भुरग्यांनी कविता बरोंवचे सर्तेंत वांटो घेतला म्हळ्ळ्याची म्हायेत दिली. कोंकणी कविता बरोवंक, शिकुंक आनी समजून घेवंक ज्या थळाव्या कामाची गर्ज आसा, तें काम ह्या सर्तें मारिफात कविता ट्रस्ट करून आसा आनी आमकां हांतूं तृप्ती आसा म्हणून सांगलें. नरेंद्र पै, रोहन मोंतेरो तशें बस्ती वामन शेणैची वोळक करून तांकां आनी हाजर आसल्ल्या सर्वांक ताणें येवकार मागलो.

बस्ती वामन शेणै उलोवन "भुरग्यांनी सादर केल्ल्यो कविता आयकताना मनांत, काळजांत दाधोस्काय भरून आयली. कोंकणी भाशेक, प्रत्येक करून कोंकणी कवितेक वेगिंच व्हड एक स्थान मान मेळच्यार आसा म्हळ्ळो विस्वास म्हाका आसा. भुरग्यांनी कविता वाचून, अर्थ करून घेवन, त्यो जिरोवन प्रस्तूत केल्ली रीत पळेताना आनंद जाता. कोंकणिच्या सर्वय संघ संस्थ्यांनी एका मनान वावर केल्यार कोंकणी भाशेक उंचायेचें स्थान लाबच्यांत कांयिंच दुबाव ना. कविता ट्रस्टान असलें एक महत्वाचें सुंदर काऱ्यें विश्व कोंकणी केंद्रांत घडोवन हाडल्लें आमचें भाग्य म्हण आमी लेकतांव" म्हणून तो सांगलागलो.

मुकेल सैरो नरेंद्र पै उलोवन "सभार फावटीं कोंकणिच्या कविगोष्टींक हांव हाजर जालां. पूण एकय वेळा बोलींक लागून, कविता समजुंक सकनासतां हांव उटून गेलां. ही म्हाकाच लजेची गजाल.  कोंकणी कवितेचीं पुस्तकांय वेवेगळ्या लिपिंक लागून तीं वाचुंक सकनासतां ताचो आस्वाद करुंक पावलोना. पूण कविता ट्रस्टान करचें काम एका विश्वविद्यानिलयान करिजाय जाल्लें काम. कविता ट्रस्टाच्या ह्या एक्ये सर्तेवर्वीं कोंकणिच्यो वेवेगळ्यो बोली उलोंवचीं भुरगीं, युवजणां कविता सादर करतात. ह्या सादरीकरणावर्वीं सब्दांचें भंडार वाडून वेता. एक्ये बोलिंतलीं उत्रां, तांतलीं मुखावरां आन्येके बोलीक आशार पाशार जातात.

"आज हांगासर येवन बसल्ल्यावर्वीं कोंकणिच्ये ग्रेस्तकायेची म्हाका जाण्विकाय जाली. कवितेंत दिस्पडतें उलोंवचे सब्द येंवचे उणे. साहितीक वजन आसचे सब्द चड. ह्या सब्दांक ताचोच म्हळ्ळो एक टोन आसता. तो आवाज न्हय. कवी हो टोन आपले कवितेंत वापरता. भाशेक अर्थाच्ये मुटिथावन सुटका दिंवचीच कवितेन म्हणून कन्नड विमर्शक की.रं. नागराजान सांगल्लें. जायतें फावटीं एकलो उत्तीम उलोवपी उलयताना आमी सांगचें आसा: 'तो कितें उलयलो म्हळ्ळेंच म्हाका समजुंक ना'. तशें म्हळ्यार ताका ताची भास समजुंक ना म्हण न्हय. ताका ताणे सांगल्ल्याचो अर्थ समजुंक ना म्हणून. खंयच्याय अर्थाक मिकवून कितें जरी आमी बरयतांव या उलयतांव जाल्यार ताका आमी कविता म्हणुंयेता.

"हांवें कसलोय संदेश आयच्या स्पर्धिकांक दिंवचो आसा म्हण जाल्यार तुमी ह्याफुडें तुमचीच कविता वाचुंक जाय. आज वाचल्ल्या तितल्याच वजनाची, अर्थाची कविता तुमी बरोवंक जाय. आज तुमी ज्यो कविता वाचल्यो, त्यो उत्तीम आसल्ल्यो. म्हाका आज्याप भोगता, तुमकां असली एक कवितेची रूच कशी उबजाली म्हणून. असल्या गुणामोलाच्यो कविता विंचून हांगासर सादर करुंक तुमी जी सामर्थी दाकयल्या ताका तुमकां शाभास्की फावो. तुमी वाचल्ली रीत लेगून उत्तीम.

"कविता हेरांची वाचुंक तितलें सलीस न्हय. ती तुमचीच जाली तर वाचुंक सलीस. पूण हेरांची कविता तुमची करन घेवन तुमी वाचल्ली रीत म्हाका भोव पसंद जाली.

"चडावत कविता दोळ्यांनी मात्र पळेंवच्यो आसतात. तांतूं आवाज आसना. त्यो तुमच्या आंतरीक आवाजान मात्र वाचुंयेतात. बोव थोड्यो कविता व्हडल्यान वाचुंक जातात. हरयेक सृष्टिशीळ बरप तुमचें स्वपण आसता म्हणून जयंत कायकिणी सांगता. तुजें स्वपण तुंवें मात्र भोग्येत, तुजें स्वपण हेरांक सांगुंक तुका कष्ट लागतात. ज्ये घड्ये तूं तें हेरांक सांगुंक सुरू करताय, तवळ तूं फटी मारुंक लागताय. तुजें स्वपण सांगचे खातीर स्वपणांत पळेनातल्ल्यो गजाली तूं गुंतुंक लागताय. कवितेंत तुका, तुंवें आशेंवचो अर्थ केदिंकच लाभना.

"आज हांगासर हांव येवंक नातल्लों तर जायतें होगडायतों. आयिल्ल्यान जायती खुशी जाल्या म्हाका" अशें सांगून नरेंद्र पैन आपलें उलोवप संपयलें.

एवरेल रोड्रिगसान काऱ्यें चलोवन वेलें. विलियम पायसान उपकार आटयले.

ह्या काऱ्याक वॉल्टर नंदळिके, राजय पवार, एम. पी. रोड्रिगस, मनू बाह्रेन, एंटनी बार्कूर, डेविड डिसोजा, वामंजूर, रिच्ची पिरेर तशें जायते हेर मानेस्त/मानेस्तिणी हाजर आसल्लीं.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಗರ್ಮೆಂತ್ ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆ

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Youth - Pics

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Children - Pics

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂಚಿ ರಾಸ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕೇರಳ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್


More News »