Kavita Kular - Valley Quadras

Name  :   Valerian
Pen Name  : Vally Quadras
DOB  : 23 July 1967
Education  : Software Engineer,
Profession  :
Awards  : Mathias Family Poetry Award (2017) from Kavita Trust

Poetry works :

ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂ (ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ - 2002); ಕಟ್‍ಪುತ್ಳಿ (ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ - 2004); ಕವಿತಾ ಪಾಠ್ (ಸಂಪಾದಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ - 2005); ದರ್ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್ಗಣ್ (2006); ಮೊತಿಯಾಂ ಆನಿ ತಾರಾಂ (ಸಂಪಾದಿತ್, 2005); ದರ್ಯಾಕ್ ಉದಕ್ (ಸಂಪಾದಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್, 2006); ಸಾಗೊರಾಚೆ ವಾಟೆಚ್ಯೊ ಝರಿ (ಸಂಪಾದಿತ್, 2006)


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z