Kavita Lekhanam

ಕುಂಡೊ ಖಾಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡೊ: ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆ ಅಪ್ರೂಪ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ಚಾಫ್ರಾ

ಕುಂಡೊ ಖಾಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡೊ: ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆ ಅಪ್ರೂಪ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ

 

ವರಕವಿ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್ ಸರೊನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ 50 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ. ತೊ ಮರೊನ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊಂ. ತಾಚೆ ಧುವೆ ಥಾವ್ನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಜುಡಿತ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ಜಾಲೊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರಯ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಸ್ವಲಾಂ. ತಾಚ್ಯೊ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಶಿಂಪ್ಡಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲುನ್ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಚೊವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಏಕ್ ಸಾನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಆಮಿ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಅಪ್ರೂಪಾಚೆ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್  ಜೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಛಾಪಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ  - ಸಂಪಾದಕ್

 

ಬರಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ. ತಿ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಂ. ಮಾಪಾಂನಿ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಸಾಹೆತಿಕ್ ಬೋವ್ ಅಲ್ಪಿ ಆಸಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತಿ ಆತಾಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲಾಂ

ಪುಣ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂನಿ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಬರಯಲ್ಲೆಂ ಧಾ ಜಣಾಂನಿ ಪಸಂದ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ತೊಂಡಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಮೆಳಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಶಾಬಾಸ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭಾರಾಕ್ ಆಯೋಗ್ಯ್ ಆಸೊನ್, ಕಚ್ರ್ಯಾ ಸಮಾ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಶೆಂ ತಿ ಪಯ್ಲಿ ಕೃತಿ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾವಯ್ಲಿ ಪುಸುನ್ ಗೆಲಿ.

1952 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ರೆಡಿಯೋರ್ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಮೆಳ್ಟಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ವ್ಹಡ್ ಲಾಂಬಾಯ್ ರುಂದಾಯೆಚಿ ನಾತಲ್ಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಕವನಾಂ ರೆಡಿಯೋಚೆರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾಬಾಸ್ಕೆಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅತಿಯಾಶಾ ಮತಿಂತ್ ಧರಲ್ಲಿಚ್ ನಾ. ಬಗರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಕಾಮುಕಿಂ ವಾಖಣ್ಟಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ತರ್ ಆಯ್ಕಜೆ ಆನಿ ತಾಂಣಿ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದುವಾಳೆ ಮಾತ್ ಆಸಲ್ಲೆಚ್.

ತೆದಳಾ ಹಾಂವ್ `ಪಯ್ಣಾರಿ' ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ರೆಡಿಯೊಚ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಶಿಫಾರಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಆಪೊಲಿನಾರೀಸ್ ಪಿಂತಾನ್ ತರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಕವನಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂನಾಂತ್. ಬಗರ್ `ಪಯ್ಣಾರಿ'ಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಧರುನ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಆಯ್ಕಲಿಂನಾಂತ್. ತ್ಯಾವೆಳಿಂ ರೆಡಿಯೊರ್ ವೊವ್ಯೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಯಾ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಖೆಳೊನ್ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಟಾನಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಕ್ ಟೆಲಿಫೊನಾಂ ಯೆತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜೊ ಆತ್ಮೊ ಪಿಂರ್ಗಲ್ಲೆಬರಿ ಕೆದಳಾಯ್ ಪಿಂರ್ಗಲ್ಲೊ ನಾ.

ತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ, `ಸಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ರಾಜ್' ರೆಡಿಯೊಂತ್ಲ್ಯಾ (ಆತಾಂ ದೆವಾಧಿನ್) ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ನಾಯ್ಕಾನ್ ಆನಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾಕ್ ಇತ್ಲಿ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿಕಿ ತಾಂಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೊ. ತಿ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಛಾಪುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರ್ಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಥಟಕ್! ಎಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಛಾಪುಂಕ್ 1952 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ವಯ್ಜಾನ್ ದಿಲೆಂ ದೂದ್ ಆನಿ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಯ್ ದೂದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಸ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂನಿ ತಿ ಕವಿತಾ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಛಾಪ್ಲಿ. `ಪಯ್ಣಾರಿ'ಂತ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾವೆಳಿಂ ಘಶ್ಟೊ ಕಾಡ್ಟಾನಾ `ತಿ ಛಾಪ್' ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕಾಚೆಂ ಬದೀಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ತರಯ್ ತಿ ಛಾಪ್ಲಿ ನಾ. ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: `ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕವಿತಾ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾ. ತಿ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಡ್ಟಲೊ'.

ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ದುಕ್ಲ್ಯಾರಯ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಖರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆದಳಾ ನೆಣಾ ಜಾಲೊಂ. ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್ ತವಳ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ. ಆಧೂನ್ ಮಧೂನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಾಲ್ದಾಞಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತೊ ಸಾಲ್ದಾಞಾಚೊ ಶೆಜಾರಿ. ಪುಣ್ ಎಕ್ಕಾಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಾನಕವಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಪುಣ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ತೆದಳಾ ಮ್ಹಜಿ ತರ್ನಿ ಜಡಾಯ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಫಾಂಕುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತೆದಳಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಳುವಳೆಚೊ ಬಾಪ್ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೇಕಾರ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಮಣಿಭುವನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ವಾರ್ಧಾಂತ್ `ಮೀರ್ಗ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರ್ ತೊ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ವಿಷ್ಣು ನಾಯ್ಕಾನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ, `ಸಾದ್' ಪತ್ರಾರ್ ಛಾಪುನ್, `ಮಿರ್ಗಾ'ಚೆರ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಧಾಡಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ಯಾಂತ್ ಶ್ರೀ ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಬೋರ್ಕರ್ `ಪರ್ಜೆಚೊ ಆವಾಜ್' ಪತ್ರಿಕಾ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಣೇಂಯ್ ತಿ ಛಾಪಲ್ಲಿ ಆನಿ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ರೆಡಿಯೋಚೆರ್ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ಮೆಳ್ಟಾನಾ, ತಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಹಾತ್ ಚರಯಲ್ಲೊ. ಮನೋಹರರಾಯ್ ಸರ್ದೇಸಾಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಪಿಸೋಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪ್ರಶಂಸೆಚೊ ಏಕ್ ಕೊಪೊ ಮೆಳೊಂಕ್ ಇತ್ಲೊ ಭುಕೆತಾಲೊಂ - ಹಾಕಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುದೆಮುದೆ ಆನಿ ಲೊದೆಲೊದೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಮೆಳ್ಟಾನಾ ಕಸಲೆಂ ತರಯ್ ಫುಗಾಸಾಂವ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕೆಳೇಕಾರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಸ್ತಾದ್ ಆಯಲ್ಲೊ. ತೊ ಮಾಗೀರ್ ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ಶ್ರೀ ಎವಾಗ್ರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಪುಡ್ತುಗೊಲಾಚ್ಯಾ ಜೈಲಾಂನಿ ಕುಸೊನ್ ಜಾಣಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲಿ ವರ್ಗತ್ ತೆಂ ತ್ಯಾವೆಳಿಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂಚ್.

ರವೀಂದ್ರಬಾಬಾನ್ ಗೊವೆತಾಂತ್ಲಿ ಗುಲೊಬಿ ಫೊರಾಚಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಡ್ತಿಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

"ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾ. ತುಂವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಯ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗಜೆ", ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಆನಿ ಮಾಗೀರ್ ತಾಕಾ ಹೆರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚಿ ತಾರೀಪ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜಯ್ ದಿಸ್ಲಿ. `ಆಬ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಯಜ್ಞದಾನ್' ಕಾವ್ಯನಾಟಕಾಚಿ ಬೋವ್ ಪರ್ನಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ತಿ ತೆದೊಳ್ ವಾಚುನ್ ನೆಣಾಂ. ಖರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪಿರಾಯೆರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಯಲ್ಲೊಂ. ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಜೆಪ್ಪುಂತ್ ಜಲ್ಮಲಾಂ. ಮಿಲಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಕೆಲಾ ತರಯ್ ಲು.ಮ.ಚ್ಯಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಯ್ ದವರುನ್ ನೆಣಾ ಆಸಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಕಾಂದಡಿ ಲಿಪಿಥಂಯ್ ಪರ್ಕಿ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಆನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಸಾಧಾರಣ್ ಮದೆಂ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಆನಿ ಆಬ್ರಾಂವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಕಾಂಪ್ತಾನಾ, ಲು.ಮ.ಚಿಂ ಅಚರ್ಯಾಂನಿ ಭರಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತುನ್ ಗಾಜ್ತಾಲಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಅಸ್ಕತ್ ನ್ಹಯ್:

"ತುಂವೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೊಕ್ಡೆಚೆಂ ಪೀಲ್ ಸಯ್ತಿ
ಕಾತರ್ತಾನಾ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಕಾಂಪತ್ ಕೊಯ್ತಿ"

ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣುಂ? ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾಚ್ಯಾ ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಣುಂ?

ರವೀಂದ್ರಬಾಬಾಚೆ ದೊಳೆ ವೊಲೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ವಾಚಪ್ ಆಕೇರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಪುಡ್ತುಗೊಲಾಚ್ಯಾ ದಾಂಡ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಗ್ವನಾತಲ್ಲೊ ಶೂರ್ ಶಿಪಾಯ್, ಎವಾಗ್ರ್ ಜೊರ್ಜ್, ಕಡೊನ್ ಮೇಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆ ಉಬ್ಗಣೆಕ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ರಾಂ ಅಶಿಂ ಗುಂತ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೊ ಗಳ್ಟಾ:

"ತುಜೊ ನಿರ್ಮಳ್ ಅತ್ಮೊ, ಕಳೊ ತುರ್ಮಾಣಾಂತ್ಲೊ
ಪಿತೃಲೋಕಿಂ ಫುಲೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪರ್ಮಳ್ ಉಕ್ಲೊಂ"

ಮಾಗೀರ್ ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ತರ್ನೆ ಧುವೆಕ್ ಹೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ, ಆನಿ ಮಾಗೀರ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ರಡ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗಿ ಕಾರಣಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಾಂ ಕವಿತಾ ಮಾಂದಿನಾಂತ್. ತಾಂಚೆ ಕವಿ, ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೇಯ್, ಕವಿತೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಕುಂಡೊಚ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡೊ ರುಚನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಮಾತಿಲಾಗಿಂ ಕವಿತಾವಿಶಿಂ ಉಲೊಂವ್ಚೇಂಯ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲಾಂ.

 

- ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ

 

 

 

(ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟಲ್ಲ್ಯಾ `ಆಬ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಯಜ್ಞದಾನ್' ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರ್ಪಾರೀತ್ ಬದ್ಲೂನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ)Title : ಕುಂಡೊ ಖಾಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡೊ: ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆ ಅಪ್ರೂಪ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ಚಾಫ್ರಾ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.