Kavita Lekhanam

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

ಅಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

(ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ, ಕಾನಡಿಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ನವ್ಯ್ ಕವಿ ಆನಿ ಅಡಿಗಾಚೊ ಆಮಿಗ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ. ಕವಿತಾ ತಾಂಚೊ ಪಾಶಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್ ಉಲ್ಟೊ ಛಾಪ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಶರ್ಮ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾ).

ತಸಲೊಯ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆನ್ನಾಂ ಅಡಿಗ ತಸಲೊ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಕವಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್‍ಧಿ ಮಾನ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೊ ಸಯ್ತ್. ಮ್ಹಜೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಪೆಳೊ 'ಹೃದಯ ಗೀತ' ಬುಕಾವಿಶಿಂ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳಲ್ಲೊಂ. ಆಮ್ಚೊ ತೆದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲೊ ಪತ್ರ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಮನಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ಚೆವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೊ ಚಡಿತ್‌ಚ್ ಆತುರಾಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭೆಟೆಉಪ್ರಾಂತ್, ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಪರತ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಎಕ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕಾಂಯ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ಲಿ ಆನಿ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ತಸಲೊ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಆತ್ಮ್ಯಾರ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹೊರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರ್‍ತಾಂ ಕರ್‍ತಾಂ ಖಾಟ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್, ಕಪಲಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಧುಂಕುಟ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್.  ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಚ್ಯಾ ಬಳಿಶ್ಟ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಮುಕಾರ್ ಸಲ್ವನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲಿ.

ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ, ಅಡಿಗ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಖಡಕ್ ಪಂತಾಟಾಚಿಂ. ತೊ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಟಾಂತ್ ಕವಿತೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ. ತೊ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ಲೊ ತರ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿಂ ರಾವ್ತಾಲೊ. ತಸಲ್ಯೊ ಸಾಂಜೊ ಆನಿ ರಾತಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪಾಂತ್ ಫಾಲೆಂ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ದಿವಾಳೆಚಿ ರಾತ್ ಯಾ ಪುನ್ವೆಚ್ಯೊ ರಾತಿ, ಎಕಾಚ್ ಪಾಕ್ಯಾ ಪೊಂದಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಖರ್‍ಚಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳಲ್ಲೆ ತೆನ್ನಾ ಯಾ ಪಾವ್ಟ್ ಕರುನ್, ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಲಿಖುನ್ ಯಾ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕರುನ್, ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಝೊಡಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಜಳೊವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯೊ ಉತ್ಸುಕಾಯೆಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಪಾಲ್ವನಾಶೆಂ ಆಮಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಸ್ಕಳಾಯ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜೆ ಪರಸ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಮೆಳ್ಚೊ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಗುಂತುನ್, ನಾಟಕೀಯ್ ರಿತಿರ್ ವಾಚುಂಯೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಜಿವಿತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಭವ್ತಿಕ್ ಅಶಾಂಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್, ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಅಸಲಿ ಸೊಂಪಿ ವಾಟ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ, ಅಡಿಗಾಚಿ ನವೋದಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಗುಡ್ಡಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ತಾಚಿ ಸೋಡ್‌ದೋಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ವಾಟ್, ಯಾ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಚಿ ತಿ ರೀತ್ -ಹಳ್ಟ್, ಜಾಯ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ- ಬೋವ್ಶಾ ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯೆಚೆಂ ಕಾರಣ್. 

ಎಕ್ಯೆ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಮೈಸೂರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ತೆನ್ನಾಂ ತೊ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ದೋನ್‌ಚ್ ಕದೆಲಾಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಎಕಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಈಶ್ಟ್ ಬಸೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಅಡಿಗಾಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ತಾಕಾ ರಾಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ತೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆನ್ನಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊನಾ ತರ್‌ಯ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊ ಶರ್‍ಮಾ ಕಸಲೊ ಮನಿಸ್. ಹಾಂವ್ ಮರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ದೊಳೆ ದವರ್‍ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಉದ್ಗಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್.

ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಭೆಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆತುರಾಯೆಂತ್ ಆಮಿಂಚ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಲ್ಪುತ್ರಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಚಡಯ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಬರಿಂಚ್, ಅಡಿಗಾಯ್ ರಾಗ್ ಮೊಸೊರ್ ಭೊಗ್ಚೊ, ದಿಸಾಕ್‌ಯ್ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಜಿವಿತ್‌ಭರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಅಖ್ರೆಪರ್‍ಯಾಂತ್ ತಸೊಚ್ ಉರ್‍ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಜಿವಿತ್ ತೊಪುನ್ ಗೆಲಾಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೊ ದಾಳೊ ಉಗ್ತೊ ಕರ್‍ತಾಂ, ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಮಾರ್‍ತಾ. ಕಾಂಯ್ ೧೯೭೧ ಕೊಣ್ಣಾ, ಜನಸಂಘ ಪಾರ್‍ಟೆತರ್ಫೆನ್ ತೊ ಎಲಿಸಾಂವಾಂಕ್ ರಾವೊನ್, ಸಲ್ವಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಎಲಿಸಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಖರ್‍ಚಾಕ್ ದುಡ್ವಾಕುಮೊಕ್ ಮಾಗೊನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಗತ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೂಖ್‌ಶೆಂ ಭೊಗಲ್ಲೆಂ.  ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್‌ಯ್, ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ತೊ ಸಲ್ವೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಸಲ್ವಾಲೊ ಆನಿ ಕಾನಡೀ ಕವಿತಾ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಲಿಸಾಂವಾಂಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ನಿಬಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ವ್ಹಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಪಾಸತ್ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚಿ ಝಳಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಎಕೀನ್ ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ನೆಂಟೆಪಣ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ದುಸ್ರೆಪಾವ್ಟಿಂ ಎಲಿಸಾಂವಾಕ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಭೊಗಲ್ಲೆಂ. ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆರ್‍ಸೊ ಧರ್‍ತಾತ್‌ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಜನತಾದಳಾಚೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್‍ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ತಾಂಣಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊನಾ. ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ.
 
ಅಡಿಗಾಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಬರಿಚ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸಲ್ವಣ್ಯಾಂ ಮಧೇಂಯ್ ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಶಾಬಿತ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ದಯ್ವೀಕ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಿಣಿಭರ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಜ್ಯಾರಿ ದವರ್‍ಲೆಂ. ಜಿವಿತ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಹಾತೆರಾಬರಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸರ್ಜನ್‌ಶೀಲತಾ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತಾಬರಿಂ ತಾಣೆಂ ವಾಪರ್‍ಲಿ. ಆನಿ ಹೆಂ ಜರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ನದರ್ ಆನಿಕೀ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತ್ ತರ್, ಅಡಿಗಾಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆನಿ ಕಾನಡಿ ಕವಿತೆಕ್ ಚಡಿತ್ ಅರ್ಥ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. ತೊ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್.

(ಬಿ.ಸಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಆನಿ ಅಣ್ಕಾರಿಸ್ತ್. 1998 ಹ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ತಾಚ್ಯಾ, 'ಸಪ್ತಪದಿ' ಕೃತ್ಯೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ.  1992 ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ತಾಂಣಿ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲಾಂ).

-ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್

अडिगाक कविता म्हळ्ळी ती प्रायश्चित्त जावनासल्लें: रामचंद्र शर्मा

(रामचंद्र शर्मा, कानडींत नामणेचो नव्य कवी आनी अडिगाचो आमीग आनी प्रतिस्पर्धी. कविता तांचो पाशांव. पूण ही गजाल केन्नांय तांच्या खासगी संबंधाचेर उल्टो छाप घालुंक पावलीना म्हण शर्मा ह्या प्रबंधांत बरयता).

तसलोय एक काळ आस‌ल्लो, जेन्नां अडिगा तसलो एक वेगळ्याच कालेतिचो कवी, म्हाका ताचो प्रतिस्पर्धी मानतालो आनी कांय इल्लो चडपडतालो सयत. म्हजो पयिल्लो कवितापेळो 'हृदय गीता' बुकाविशीं ताणे बरयजे म्हण हांव ताका पयिल्ले पावटीं मेळल्लों. आमचो तेदोळ पर‍यांतलो पत्र वेव्हार आनी आमची मनास्थिती कांय एकामेका ताळ पडता म्हण ताका भोगलेल्यान कोण्णा, तो म्हाका भेटचेविशीं इल्लो चडीत‌च आतुरायेर आस‌ल्लो. आमच्या ह्या पयिल्ल्या भेटेउपरांत, दोन म्हयन्यांनी आमी परत मैसूरांत एक्ये सांजेर भेटल्यांव.

त्या दीस आमची भासाभास कांय मध्यान पर‍यांत लांबली आनी आमी जायत्यो कविता वाचल्यो. तसलो जिण्येंतलो पयलो अनभोग म्हज्या काळजा-आत्म्यार माजवोंक जायनातली म्होर घालुंक पावलो. ताचीं उतरां म्हज्या सपणांनी सयत म्हाका धोसुंक लागलीं आनी एक पावटिच्या सपणांत ताचेलागीं चर्चा कर‍तां कर‍तां खाट्येथावन पडोन, कपलार व्हडलें धुंकूट आयलें सयत.  ह्या घडिता उपरांत, ताच्या बळिश्ट वेक्तित्वामुकार सलवनासतां हांवें म्हजी वळक सांबाळची गर‍ज म्हाका भोगली.

ताच्या उपरांतली दोन वर‍सां, अडिगा आनी म्हज्या मदल्या खडक पंताटाचीं. तो पयशिल्या कुमटांत कविते पाटल्यान कविता बरयताना, हांव बेंगळुरांत कविता बरयतालों. तो केन्नांय बेंगळूर पावलो तर, चडताव म्हजेसंगीं रावतालो. तसल्यो सांजो आनी राती कविता वाचपांत फालें जाताल्यो. दिवाळेची रात या पुन्वेच्यो राती, एकाच पाक्या पोंदा कविता बरोंवच्याक आमी खर‍चिल्ल्यो आसात. पावट मेळल्ले तेन्ना या पावट करून, आमी पात्येल्ल्या कवितांचेर प्रबंध लिखून या उलोवप करून, संप्रदायांच्या बळिश्ट झोडाक आमच्या भितर जळोवन आसल्ल्यो उत्सुकायेच्यो वाती पालवनाशें आमी चत्राय केल्ली.

आमी सांगाता बरयिल्ल्यो कविता उपरांत विस्कळायताना, ताच्यो कविता म्हजे परस उत्तीम आसात म्हण म्हाका भोगलेलें तर‌य म्हज्या कवितांक चडीत होगळाप मेळचो तो म्हाका उडास आसा. म्हज्यो कविता, भोगणांनी गुंतून, नाटकीय रितीर वाचुंयेत आस‌ल्ल्यो. जिवीत समजोन घेवंक भवतीक आशांची गर‍ज आसा म्हण समजल्ल्या म्हज्या कवितांनी भारीच सोंप्यान, युवजणांचीं काळजां जिकचे तसल्यो प्रतिमा आसताल्यो. असली सोंपी वाट आपणायिल्ल्या हांवें, अडिगाची नवोदयाची वाट जायत्या वर‍सांपर‍यांत गुड्डावंक नातली. ताची सोड‌दोड नात‌ल्ली खडक वाट, या ताणे कविता वाच्ची ती रीत -हळट, जाय नाका म्हळ्ळेबरीं- बोवशा त्या तेंपार म्हज्या लोकामोगाळायेचें कारण. 

एक्ये सकाळीं हांव मैसूर ताच्या घरा पावल्ल्या तेन्नां तो न्हावंक गेल्लो. ताच्या सालांत दोन‌च कदेलां आसल्लीं. एकाचेर म्हजो एकलो ईश्ट बसोन जाल्लो आसतां, हांव अडिगाच्या कदेलार बसोन ताका राकोंक लागलों. तो आयिल्ल्या तेन्नां कितेंच उलयलोना तर‌य, उपरांत हो शर्मा कसलो मनीस. हांव मर‍च्या पयलेंच म्हज्या कदेलार दोळे दवर‍न आसा म्हण उदगार‌ल्लो म्हण म्हाका खबर.

सर‌ल्ल्या आत्म्यांक शृद्धांजली भेटोंवच्या आमच्या चडतीक आतुरायेंत आमींच तांचेलागीं पावोंक जायनात‌ल्ल्या पुल्पुत्रार तांकां चडयतांव. आमचेबरिंच, अडिगाय राग मोसोर भोगचो, दिसाक‌य सपणां देकचो मनीस आसलो आनी जिवीत‌भर ताच्ये अखरेपर‍यांत तसोच उर‍लो. देकून ताच्या कवितांनी जिवीत तोपून गेलां.

ताच्या पत्रांचो दाळो उगतो कर‍तां, एक संगत म्हज्ये मतीक मार‍ता. कांय १९७१ कोण्णा, जनसंघ पार‍टेतर्फेन तो एलिसांवांक रावोन, सलवल्लो. हांव तवळ इंगलेंडांत आसताना, एलिसांवांच्या खर‍चाक दुडवाकुमोक मागोन ताचें कागत पावताना म्हाका दूख‌शें भोगल्लें.  हांवें पयशे धाड‌ल्ले तर‌य, मनांत‌च तो सलवों म्हण मागल्लें. तो सलवालो आनी कानडी कविता जिक‌ल्ली. एलिसांवांक रावोंक ताणें दिल्लीं निबां म्हजें मन व्हय करुंक पावोंक नात‌ल्लीं. पूण आपणें पात्येल्ल्या संगतीं पासत खळनासतां पाटीं पडच्या ताच्या वेक्तित्वाची झळक दीवंक पाव‌ल्लीं. एक एकीन आनी विचित्र नेंटेपण ताचेथंय आस‌ल्लें.

हें म्हाका तो दुसरे पावटीं एलिसांवाक रावताना भोगल्लें. बिजेपिचो उमेद्वार जाल्ल्या ताणें सांगल्लीं उतरां ताच्या वेक्तित्वाक आर‍सो धर‍तात‌शें दिसतालीं. जनता दळाचे म्हाका विचार‍तीत म्हण चिंत‌ल्लें, पूण तांणी आवकास दिलोना. बिजेपिच्यांनी विचार‍लें आनी हांवे जायत म्हळें.
 
अडिगाथावन जायते शिकचें आसा. आमचेबरीच साधारण मनीस जावन चालत्या जिविताच्या सलवण्यां मधेंय भितर‍लें बरेपण शाबीत राकोंक पावलो. दैवीक अनभोग जोडुंक जिणिभर ताणें प्रेतन ज्यारी दवर‍लें. जिवीत समजोंक कविता एक हातेराबरी कर‍न आपली सर्जन‌शीलता एक प्राचिताबरीं ताणें वापर‍ली. आनी हें जर आमच्या कविताविश्यांतली आमची नदर आनिकी तीक्ष्ण करुंक सकत तर, अडिगाच्ये जिण्येक आनी कानडी कवितेक चडीत अर्थ मेळतलो. तो जियेल्ल्या वेळार‌च जियेवंक मेळ‌ल्लें म्हजें भाग.

(बि. सी. रामचंद्र शर्मा एक नामणेचो कवी आनी अणकारीस्त. १९९८ ह्या वर‍सा ताच्या, 'सप्तपदी' कृत्येक साहित्य अकाडेमी पुरस्कार लाभला.  १९९२ नवेंबरांत तांणी कन्नडांत बरयिल्लें लेखन हांगासर किशू बार्कूरान कोंकणीक अनुवाद केलां).

-किशू बार्कूरTitle : ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.