Kavita Khodd

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ -ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

 

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15:

ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್

(ಮೂಳ್ ಕವಿತಾ: ಚಿಲಿ, 

ಕವಿ: ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾ)


 
ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಯೆತಾ ತರ್ ಕಸೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭೋವ್ಶಾ ಜಿತ್ಲೊ ಸಂಪೊಗಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಲೋಕ್ ಚಡಿತ್ ಶಿಕಪ್/ಸಮ್ಜಣಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅನೀತ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಹಗೆಂ ಚಡುನ್ ಯೆತಾ? ಫಾಮಾದ್ ಚಿಲಿಯನ್ ಕವಿ ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಯಾದ್ ಕರ್‍ತಾಂ:  If nothing saves us from death, at least love should save us from life. ಚಡ್ತಾವ್ ಧರ್ಮ್ ಗೃಂಥಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹೆಂಚ್ ಬರಯ್ಲಾಂ, ಸರ್ವ್ ನಾಂವಾಚೆ ದೇವ್/ಮ್ಹಾ-ಪುರುಶ್/ಸಾಂತ್ ಹೆಂಚ್ ಸಾಂಗುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್, ತರ್‌ಯೀ ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮೊಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್? ಭೌತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಖುನ್ ನ್ಹಯ್, ನಯ್ತಿಕ್ ರಿತಿನ್, ಮಾನಸಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವ ಕರ್‍ಚಿ ಖುನ್ ಸಯ್ತ್ ಖುನ್ ನ್ಹಯ್?
 
ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ’ಸಂತೊಸ್’ ಸೊಧುಂಕ್ ಫಾವೊ, ’ಸಂತೊಸ್’ ಕಾಂಯ್ ಆಸ್ತ್-ವಸ್ತ್ ವಾ ಭೌತಿಕ್ ವಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್, ಸಂತೊಸ್ ಏಕ್ ಮನಾಸ್ಥಿತಿ, ಸಂತೊಸ್ ಆಮಿಂಚ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಸಂತೊಸ್ ಆಮಿಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರಾಂಸವೆಂ ತುಲನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ರಾವಯ್ತಾಂವ್ ತೆದ್ನಾಂ ಸಂತೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ, ಜಾಣಾರ್‍ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗುಂ ತರ್; Being happy doesn't mean everything's perfect. It means you've decided to look beyond the imperfections.
 
ಆಮಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಆಸಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಮಾಪ್ ಕರ್‍ಯೆತ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಿತ್ಯಾ ಪೊಟಾರ್ ಭೊಂವ್ಚೆ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆ ಭಿಕಾರಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್ತೆನಾಂತ್, ರಾವ್ಳೆರಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚೆ ಮಂತನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆ ಪಿಡೆಂತ್ ವೊಳ್ವಳ್ತೆನಾಂತ್. ಜಶಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ; Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.
 
ಪುಣ್ ಆಮಿ ’ಸಂತೊಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಪರ್ವ್ಯಾಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಜಾಗೆಂ ದವರ್‍ಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ Follow your soul, it knows the way ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಖಾಲ್, ಫಕತ್ತ್ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಮಾತ್ರ್ ಖರೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.
 
ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಚಿಲಿ ಕವಿ ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತರ್ಜಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಭೋವ್ ಸಂಪ್ಯೆ ರಿತಿನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲಿಚ್  ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕವಿತಾ, ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಕರ್‍ತಾ, ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಎಕೇಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಡುನ್ ದಿತಾ.

 

 
ಮೂಳ್ ಕವಿತಾ: Muere lentamente ...

Muere lentamente quien no viaja,
quien no lee,
quien no oye música,
quien no encuentra gracia en sí mismo.
Muere lentamente
quien destruye su amor própio,
quien no se deja ayudar.
Muere lentamente
quien se transforma en esclavo del hábito
repitiendo todos los días los mismos trayectos,
quien no cambia de marca,
no se atreve a cambiar el color de su  vestimenta
o bien no conversa con quien no conoce.
Muere lentamente
quien evita una pasión y su remolino de emociones,
justamente éstas que regresan el brillo a los ojos
y  restauran los corazones destrozados.
Muere lentamente
quien no gira el volante cuando está infeliz con
su trabajo, o su amor,
quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir
atrás de un sueño
quien no se permite, ni siquiera una vez en su vida,
huir de los consejos sensatos...
 
Vive hoy !
Arriesga hoy !
Hazlo hoy !
 
No te dejes morir lentamente !
No te impidas ser feliz'

 
ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ಜಣ್;


ತುಂ ವ್ಹಳೂ ಮರುನ್ ಆಸಾಯ್"  
’ತುಂ ವ್ಹಳೂ ಮರುನ್ ಆಸಾಯ್;
ಜರ್ ತುಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರಿನಾಂಯ್,
ಜರ್ ತುಂ ವಾಚಿನಾಂಯ್,
ಜರ್ ತುಂ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂಕ್ ಆಯ್ಕನಾಂಯ್,
ಜರ್ ತುಂ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಶಿಫಾರಾಸ್ ಕರಿನಾಂಯ್
ತುಂ ವ್ಹಳೂ ಮರುನ್ ಆಸಾಯ್:
 
ಜೆದ್ನಾಂ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾಯ್,
ಜೆದ್ನಾಂ ತುಂ ಹೆರಾಂಕ್ ತುಜಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ದೀನಾಂಯ್,
ತುಂ ವ್ಹಳೂ ಮರುನ್ ಆಸಾಯ್;
 
ಜರ್ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಸವಯಾಂಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾತಾಯ್,
ಸದಾಂ ಎಕ್ಯೆಚ್ ವಾಟೆನ್ ಚಲುನ್ ವೆತಾಯ್,
ಜರ್ ತುಂ ತುಜಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ಬದ್ಲಿನಾಂಯ್,
ಜರ್ ತುಂ ವೆವೆಗ್ಳೆ ರಂಗ್ ನ್ಹೆಸನಾಂಯ್
ವ ತುಂ ತುಜಿ ವೊಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾಂಯ್,
ತುಂ ವ್ಹಳೂ ಮರುನ್ ಆಸಾಯ್:
 
ಸವ್ಕಾಸ್ ಮರ್‍ತಲೊ - ಜೊ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ವೊಡಿ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ತಾ   
ಜೊ ಧವ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಕಾಳೊ ರಂಗ್ ಆಶೆತಾ,
ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೆ ಸಳ್ಸಳೆ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ,
ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಪಾರ್ಕಿನಾಸ್ತಾಂ
ಜಾಂಬಾಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ
ಆಡ್ಕಳಿ ಆನಿ ಉದ್ವೇಗಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಸೊಧಿನಾಸ್ತಾಂ
ಹಾಂವ್‌ಪಣಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾ.

ಜೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಅಸಂತುಷ್ಟ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಕಾಮಾಚೆಂ ಮೇಜ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಘಾಲಿನಾ
ಜೊ ನಿಶ್ಚಿತೆಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಿಶ್ಚಿತೆ ಖಾತಿರ್ ಘೆನಾ
ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಗೊ ದವರ್‍ಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾತೆವ್ಶಿಂ ಚಮ್ಕನಾ
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ಗಿನ್ಯಾನಿಂಚಿ ಸಲ್ಹಾ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ಧಾಂವ್ತಾ
ತೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮರ್‍ತಲೊ
 
ಜಿಯೆ ಆಜ್!
ರಿಸ್ಕ್ ಘೆ ಆಜ್!
ಕರ್ ಆಜ್!
 
ತುಂ ತುಕಾಚ್ ವ್ಹಳೂ ಮರುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ
ತುಂ ಸಂತೊಸ್‌ಭರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾವಯ್ನಾಕಾ’

ಆಮಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಇತ್ಲಿಂ ಹ್ಯೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಕ್ ಹೊಂದುನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮನ್ಶಾಪಣ್-ಮನ್ಶಾಭಾಂದ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚೊ ಗುಲಾಮ್‌ಸೊ ಜಾಲಾ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಸಹಜ್ ರಿತಿನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಕೃತಕ್ ಜಿಣಿ ಸಾಂಡುನ್, ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಹಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಸೊಧ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ರಚುಯಾಂ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಸೊಧ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಪಾಚಾರ್‍ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಖರಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆ ತಸಲಿ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆದರ್ಶ್‌ವಾದಿ ಆಪ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾನಾ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಭಿತರ್ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾತೇ ವೆತಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆಪುಣ್ ಸಂತುಶ್ಟಿ ಆಸಾಂ, ಆಪುಣ್ ಸುಖಿ ಆಸಾಂ, ಆಪುಣ್ ಸಂತೊಸ್‌ಭರಿತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಜೊವ್ಣೆಂತ್ ಇತ್ಲೊ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಸಹಜ್ ಉಪಲಬ್ಧ್ಯೊ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕನಾ ಜಾಲಾ.
 
ದೆಕುನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ, ಹಾಂತ್ಲಿ ಎಕೇಕ್ ವೋಳ್ ಭೊವ್ ಸಂಪ್ಯೆ ರಿತಿನ್ ತರ್‌ಯೀ, ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ, ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜೆಂ ಆಸಾ ತಾಂತುಂ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ದಿತಾ.
 

 

 

 

 

 

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್


कविता विश्लेषण १५: बनावट, जिवीत आनी संतोस
(मूळ कविता: चिली, कवी: पॅब्लो नेरुडा)
 
ह्या संसारांत हऱ्येकलो मनीस जियेवंक म्हणून येता तर कसो एक मनीस आन्येकल्याच्या मर्णाक कारण जावंक सकता? हो मिस्तेर भोवशा जितलो संपोगी तितलोच संकीर्ण. ह्या संसारांत दिसान‌दीस लोक चडीत शिकप/समजणी आपणायता तर‌यी कित्याक ह्या संसारांत अनीत आनी एकामेका थंय हगें चडून येता? फामाद चिलियन कवी पॅब्लो नेरुडाच्याच उत्रांची याद कर‍तां:  If nothing saves us from death, at least love should save us from life. चडताव धर्म गृंथांनी सयत हेंच बरयलां, सर्व नांवाचे देव/म्हा-पुरूश/सांत हेंच सांगून गेल्यात, तर‌यी तांचे पाटलावदार आमी कित्याक एकामेकाक मोडतांव आनी लगाड काडतांव? भौतीक रितीन लगाड काडचें मात्र खून न्हय, नयतीक रितीन, मानसीक रितीन केल्ली व कर‍ची खून सयत खून न्हय?
 
पूण ह्या संसारांत जियेतलो हऱ्येकलो मनीस ’संतोस’ सोधुंक फावो, ’संतोस’ कांय आस्त-वस्त वा भौतीक वस्त न्हय, संतोस एक मनास्थिती, संतोस आमिंच सोधुंक जाय, संतोस आमिंच आपणावंक जाय. आनी जेदनां आमी आमकां हेरांसवें तुलन कर‍चें रावयतांव तेदनां संतोस आमकां दिसता, जाणाऱ्यांच्या उत्रांनी सांगूं तर; Being happy doesn't mean everything's perfect. It means you've decided to look beyond the imperfections.
 
आमी कितलीं परिपूर्ण आसांव ताचेर होंदून संतोसाचें माप कर‍येत. ना जाल्यार रित्या पोटार भोंवचे रस्त्याचे भिकारी भलायकेंत आसतेनांत, रावळेरांनी वस्ती कर‍चे मंतनाच्या कुटमांतले पिडेंत वोळवळतेनांत. जशी एक सांगणी आसा; Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.
 
पूण आमी ’संतोस’ म्हळ्ळ्याची सोधनां करताना केल्ल्या बेपरव्याचेर गुमान दिंवची गर्ज आसा, आमचें कोशेडद जागें दवर‍चें भोव गर्जेचें. कित्याक म्हळ्यार Follow your soul, it knows the way म्हळ्ळे सांगणेखाल, फकत्त कोशेडद मात्र खरो संतोस आमकां हाडुंक सकता.
 
नामणेचो चिली कवी पॅब्लो नेरुडाची ही कविता कांय शेंभोरांपरस चडीत भासांनी तर्जण जाल्या, भोव संप्ये रितीन ही कविता व्हाळता. पूण तितलीच  अर्थाभरीत कविता, एक न्हय सभार पावटीं वाचुंक कर‍ता, एकेक पावटीं वाचताना, एकेक लिसांव आमकां हाडून दिता.


 मूळ कविता: Muere lentamente ...

Muere lentamente quien no viaja,
quien no lee,
quien no oye música,
quien no encuentra gracia en sí mismo.
Muere lentamente
quien destruye su amor própio,
quien no se deja ayudar.
Muere lentamente
quien se transforma en esclavo del hábito
repitiendo todos los días los mismos trayectos,
quien no cambia de marca,
no se atreve a cambiar el color de su  vestimenta
o bien no conversa con quien no conoce.
Muere lentamente
quien evita una pasión y su remolino de emociones,
justamente éstas que regresan el brillo a los ojos
y  restauran los corazones destrozados.
Muere lentamente
quien no gira el volante cuando está infeliz con
su trabajo, o su amor,
quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir
atrás de un sueño
quien no se permite, ni siquiera una vez en su vida,
huir de los consejos sensatos...
 
Vive hoy !
Arriesga hoy !
Hazlo hoy !
 
No te dejes morir lentamente !
No te impidas ser feliz'


ह्ये कवितेचें कोंकणी तर्जण;

 
तूं व्हळू मरून आसाय 
 
’तूं व्हळू मरून आसाय;
जर तूं पयण करिनांय,
जर तूं वाचिनांय,
जर तूं जिविताच्या आवाजांक आयकनांय,
जर तूं आपलीच शिफारास करिनांय
तूं व्हळू मरून आसाय:
 
जेदनां तूं तुज्या स्वाभिमानाक लगाड काडताय,
जेदनां तूं हेरांक तुजी कुमोक करुंक दीनांय,
तूं व्हळू मरून आसाय;
 
जर तूं तुज्या सवयांचो गुलाम जाताय,
सदां एक्येच वाटेन चलून वेताय,
जर तूं तुजी दिस्पडती बदलिनांय,
जर तूं वेवेगळे रंग न्हेसनांय
व तूं तुजी वोळक नात‌ल्ल्यांलागीं उलयनांय,
तूं व्हळू मरून आसाय:
 
सवकास मर‍तलो - जो आपल्यो वोडी दांबून धर‍ता   
जो धव्याच्याकी काळो रंग आशेता,
आनी भोगणांचे सळसळे समजनासतां,
दोळ्यांचो पर्जळ पार्किनासतां
जांबायेंतल्यान हासो हाडिनासतां
आडकळी आनी उद्वेगांतलें काळीज सोधिनासतां
हांव‌पणाक महत्व दिता.

जो आपल्या कामांत असंतुष्ट आसतां, कामाचें मेज वोमतें घालिना
जो निश्चितेची रिस्क अनिश्चिते खातीर घेना
आपणाक जागो दवर‍च्या स्वपणातेवशीं चमकना
आपल्या जिवितांत एक पावटीं तरी गिन्यानिंची सल्हा घेनासतां धांवता -
तो सवकास मरतलो
 
जिये आज!
रिस्क घे आज!
कर आज!
 
तूं तुकाच व्हळू मरुंक सोडिनाका
तूं संतोस‌भरीत जांवच्यांत आपणाक रावयनाका’

आमी आयच्या तांत्रीक युगांत जियेवन आसांव आनी इतलीं ह्ये तांत्रिकतेक होंदून आसांव म्हळ्यार, मनशापण-मनशाभांद सयत ह्ये तांत्रिकतेचो गुलाम‌सो जाला. आमी आमची जिणी सहज रितीन जियेवंक जाय, जियेवंक फावो देकून आमी आमची कृतक जिणी सांडून, आमी आमच्ये सहज जिण्येंत संतोस सोधच्यो वाटो रचुयां आनी संतोस सोध्यां म्हळ्ळें आपुरबायेचें लिसांव पाचार‍ची ही कविता खरीच जावन खंयच्याय देशाच्या खंयचेय भाशेच्या, खंयच्याय धर्माच्या लोकाक समजुंचे तसली. आयच्या काळार संसाराचो चडताव हऱ्येकलो आदर्श‌वादी आपलें रूप हेरांक दाकोवंक पेचाडताना भितर‍ले भितर पोकोळ जाते वेता. हऱ्येकलो आपूण संतुश्टी आसां, आपूण सुखी आसां, आपूण संतोस‌भरीत आसां म्हणून हेरांक दाकोंवच्याक सजोवणेंत इतलो मेतेर जाला म्हळ्यार आपल्यो सहज उपलब्ध्यो समजुंक सकना जाला.
 
देकून ही कविता, हांतली एकेक वोळ भोव संप्ये रितीन तर‌यी, आमकां आमची जिणी, आनी आमच्या वांट्याक आयिल्लें जें आसा तांतूं संतोस आनी समाधान भोगुंक आपुरबायेचें लिसांव दिता.
 

 

 

 

 

 

- वल्ली क्वाड्रस

___________________________________________________________________________

 

ಸವಾರಿ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್
ಸವಾರಿ 13: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್
ಸವಾರಿ 12: ಜಿವಿತ್, ತಳೆಂ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್
ಸವಾರಿ 11: ಸಂತೊಸ್, ದೂಖ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವಾಂ
ಸವಾರಿ 10: ಸಂಸಾರಾ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಸಂಸಾರ್

ಸವಾರಿ 9: ಮಿಸ್ತೆರ್, ಸ್ವ-ಅವಲೋಕನ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ 
ಸವಾರಿ 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್
ಸವಾರಿ 7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್
ಸವಾರಿ 6: ಕಾಳೊಕ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಮನಿಸ್
ಸವಾರಿ 5: ಮುಖೊಟಿಂ, ಅಸ್ಲೀಯತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಪಯ್ಣ್
ಸವಾರಿ 4: ದೂಕ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

ಸವಾರಿ 3: ಆಶಾ, ಕವಿ ಆನಿ ಸವಾರಿ
ಸವಾರಿ 2: ಸಂಘರ್ಶ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ
ಸವಾರಿ 1: ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್, ನವೊ ದಿಶ್ಟಾವೊTitle : ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ -ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.