Kavita Khodd

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 16: ಪಿಡಾ, ದೂಖ್ ಆನಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ - ಬೋದಿಲೇರಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 16:

ಪಿಡಾ, ದೂಖ್ ಆನಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ 

(ಮೂಳ್ ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಕವಿತಾ: La Desctruction, ಕವಿ: ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೋದಿಲೇರ್)

 

"Illness does not define, strength and courage does" ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿಚ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ. ಪಿಡಾ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಬಳ್ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ವಳಖ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಕತ್.

ಪಿಡೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ತರ್, "I came from a dirt farm, now I'm filthy rich" - Larry Holmes ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ಸಾರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹೆಳಿಂ ಶೆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಕಾಳಾಕ್ ವ ಸಂಘರ್ಶಾಕ್ ವಾ ಪಿಡೆಕ್ ಉತ್ರಾಯ್ತಾತ್ ತರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಜಯ್ತಾಕ್ ವಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಉತ್ರಾಯ್ತಾ.

ತರ್ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಜಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ? ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಿ ವೋಳ್ ಜಾಪ್ ದೀತ್:

"You cannot know the meaning of your life until you're connected to the power that created you" ಹಿಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಲಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವಾಚಿಂ. ಮುಖಾರುನ್ ತಿ ಸಾಂಗ್ತಾ; "Ego is even worse than dirt and filth because it attacks others." ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮಿ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪಡ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಕಾರಣಾಕ್ (root cause) ದೆಕುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್. ಇತಿಹಾಸ್ ಆಮಿ ಪಳೆಲೊ; ಜಾಂವ್ ತೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್, ವಾ ರಾಜಕೀಯ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸ್ಲೋಯ್. ಪುಣ್ ದೇಶ್ ಪಡ್ಲಾ, ಆಡಳ್ತೆಂ ಪಡ್ಲಾಂ, ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಹೊಚ್ ಇಗೊ. ಮುಖರುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜರ್ ಇತ್ಲಿ ದೂಖ್ ಆನಿ ಅಸಮಾನತಾ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್‌ಯೀ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ’ಇಗೊ’.

ದೂಖ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? The pain you feel today is the strength you feel tomorrow (ತುಂವೆಂ ಭೊಗ್ಚಿ ಆಯ್ಚಿ ದೂಖ್, ತುವೆಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಕತ್. ಹೆಂ ಸಾಂಗಪ್ ಅನ್ಭೋಗಾಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ನಾ. ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುರ್ಯೊ ಸಯ್ತ್ ರಾತಿಕ್ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಪಾಂಗುರ‍್ತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಫಕತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜೀವ್ ದೆಕುನ್ ದೂಖ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್. Pain comes before Success even in dictionary.... ಹಾಂಗಾಸರ್ ದುಖಿಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಣ್‌ಯೀ ನಾ. ಆಸುಂಕ್‌ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಎರಿಕ್ ಥೋಮಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ; "I use pain to push me to greatness." ಸೊಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಪಿಡಾ, ದೂಖ್, ಆಟೆವಿಟೆಚ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಸುಖ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಸಾಹೆತಿ.

1821 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ’ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪಿಯೆರೆ ಬೋದಿಲೇರ್’ 1861 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸರುನ್ ಶೆಕ್ಡೊಚ್ ಉತರ‍್ಲಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ 159 ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಯಾದ್ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್. ಪಯೊಲೆಂ; ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಾವ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ತಶೆಂಚ್ ದುಸ್ರೆಂ; ಪಿಡಾ, ಮ್ಹೆಳೆಂ, ದೂಖ್, ಸಂಘರ್ಶಾಂಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಸಲೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವ್ ದೀಜಾಯ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಶಾಬಿತ್ ದಿಶೆನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ರೂಪ್‌ರೂಪ್ ದಿಸ್ಚೆಂ.

ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೊ ಸಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಅಸೊ ಆಸಾ:

‘ವಿನಾಶ್’ ಕವಿತೆಂತ್ ಎಕ್ಯೆ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಂತ್ ಶಿರ‍್ಕುನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕುಸಡಾಯೆಂತ್ ಬುಡುನ್, ಸ್ಪೂರ್ತಿಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂಕ್ ತೊ ವಿವರಿತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಆಶೆಕ್ ರಾಕ್ಕೊಸಾಪರಿಂ ಉತ್ರಾವ್ನ್ (ರಾಕ್ಕೊಸಾಕ್ ಸರಿ ಕರುನ್) ಕಶೆಂ ತ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಸ್ಪೂರ್ತೆಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆಂತ್ ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ವೊಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ:

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ನಿರಂತರ್ ತೊ ರಾಕ್ಕೊಸ್,
ಅಮೂರ್ತ್ ವಾರ‍್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಉಪ್ಯೆವ್ನಾಸಾ;
ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಗಿಳುನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಪೊಪ್ಸಾಂ ಲಾಸುನಾಸಾಂ,
ತಶೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಆನಿ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರಿ ಆಶೆಂನಿ ಭರುನಾಸಾಂ.’

[ಪೊಪೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫುಫೂಸ್ ವಾ ಶ್ವಾಶ್‌ಕೋಶ್]

ಹ್ಯೆ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ತಶೆಂಚ್ ಕುಡಿಚ್ಯೆ ಆಶೆಕ್ (ಎಕ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಚಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಮೋಹಕ್ ರುಪಾಂ) ಜಶಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾಚ್ಯಾ ಜರ‍್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ನಾಡ್ತಾತ್ ವ ಪ್ರಚೋದಿತ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾವಿಶಿಂಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್, ಕವಿತೆಂತ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ‍್ಚಿಂ ಪ್ರಯತ್ನಾ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್.

‘ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗ್ತಾ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಲೆಚ್ಯಾ ಅಪಾರ್ ಮೊಗಾಕ್ ಸಮ್ಜುನ್
ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ರೂಪ್,
ಆನಿ, ಜರ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ರುಪಾಂಪರಿಂ,
ಕುಖ್ಯಾತ್ ವಖ್ತಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಭುಲಯ್ತಾ’

ಆಪುಣ್ ಗೂಂಡ್, ನಿರ್ಜನ್ ಆನಿ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಆಸಾಂ. ಅಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ರೂಪಕಾಚೊ/ವೇಸಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಭೊಂವ್ತಣಿಚೊ ಸಂವ್ಸಾರ್ ಮಂದ್/ ನೀರಸ್/ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾಲಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸೊಬಾಯೆಚೊ ಅನೂರ್ಜಿತ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

’ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸೋಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ‍್ತಾ, ದೆವಾಚ್ಯೆ ದಿಶ್ಟಿಥಾವ್ನ್
ಶ್ವಾಸಾವಿಣೆ ಆನಿ ಮದೆಂ ಪುರಾಸಣೆಸವೆಂ ಮೊಡುನ್,
ಗೂಂಡ್ ಆನಿ ನಿರ್ಜನ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಮಯ್ದಾನ್.’

ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಯ್ದಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಜ್ಞಾವಂತ್ ಮನಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಾವ್ಳೆಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಪರಿಂ ಸಮ್ಜುಂಯೆತಾ. ಅಶೆಂ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಮ್ಹೆಳಿ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿನಾಶಿ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸ್ತಾ.

’ಅಸಮಂಜಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉಡಯ್ತಾ
ಮ್ಹೆಳಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಆನಿ ಉಗ್ತೆ ಘಾಯ್,
ಆನಿ ವಿನಾಶೆಚಿಂ ರಗ್ತಾಳ್ ಉಪಕರಣಾಂ!’

ಮೂಳ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಅಶಿ ಆಸಾ:

La Destruction

Sans cesse à mescôtéss'agite le Démon;
II nageautour de moicomme un air impalpable;
Je l'avale et le sens qui brûlemonpoumon
Et l'emplit d'un désiréternel et coupable.
Parfoisilprend, sachantmon grand amour de l'Art,
La forme de la plus séduisante des femmes,
Et, sous de spécieuxprétextes de cafard,
Accoutume ma lèvre à des philtresinfâmes.
II me conduit ainsi, loin du regard de Dieu,
Haletant et brisé de fatigue, au milieu
Des plaines de l'Ennui, profondes et désertes,
Et jettedansmesyeuxpleins de confusion
Des vêtementssouillés, des blessuresouvertes,
Et l'appareilsanglant de la Destruction!

ವಿನಾಶ್

’ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ನಿರಂತರ್ ತೊ ರಾಕ್ಕೊಸ್,
ಅಮೂರ್ತ್ ವಾರ‍್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಉಪ್ಯೆವ್ನಾಸಾ;
ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಗಿಳುನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಪೊಪ್ಸಾಂ ಲಾಸುನಾಸಾಂ,
ತಶೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಆನಿ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರಿ ಆಶೆಂನಿ ಭರುನಾಸಾಂ

ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗ್ತಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಲೆಚ್ಯಾ ಅಪಾರ್ ಮೊಗಾಕ್ ಸಮ್ಜುನ್
ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ರೂಪ್,
ಆನಿ, ಜರ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ರುಪಾಂಪರಿಂ,
ಕುಖ್ಯಾತ್ ವಖ್ತಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಭುಲಯ್ತಾ

ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸೋಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ‍್ತಾ, ದೆವಾಚ್ಯೆ ದಿಶ್ಟಿಥಾವ್ನ್
ಶ್ವಾಸಾವಿಣೆಂ ಆನಿ ಮದೆಂ ಪುರಾಸಣೆಸವೆಂ ಮೊಡುನ್,
ಗೂಂಡ್ ಆನಿ ನಿರ್ಜನ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಮಯ್ದಾನ್,

ಅಸಮಂಜಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉಡಯ್ತಾ
ಮ್ಹೆಳಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಆನಿ ಉಗ್ತೆ ಘಾಯ್,
ಆನಿ ವಿನಾಶೆಚಿಂ ರಗ್ತಾಳ್ ಉಪಕರಣಾಂ!’

ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ: ಹಿ ಕವಿತಾ ಸೋನೆಟ್ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ; ಚ್ಯಾರ್ ಕಡ್ವ್ಯಾಂಚಿ ವ ಪಂಗ್ತೆಂಚಿ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಡ್ವ್ಯಾಂನಿ ಚ್ಯಾ-ಚ್ಯಾರ್ ವೊಳಿ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಆಖೆರಿಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಡ್ವ್ಯಾಂನಿ ತಿ-ತೀನ್ ವೊಳಿ ಅಸಾತ್.

ಹಿಚ್ ಕವಿತಾ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾಠ್‌ಭುಂಯ್‌ಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಯೆತಾ.

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಜೆಕಾರ್

 

कविता विश्लेषण 16:

पिडा, दूख आनी स्पूर्ती

(मूळ फ्रेंच‌ कविता: La Desctruction, कवी: चारल्स बोदीलेर)

"Illness does not define, strength and courage does" म्हळ्ळी सांगणीच जिवितांत सर्व थराचे आटेविटे भोगून आसच्यांची मटवी वळख करून दिता. पिडा न्हय बगर बळ आनी धयर वळख दिंवची सकत.

पिडेचें मूळ म्हेळें तर, "I came from a dirt farm, now I'm filthy rich" - Larry Holmes च्या उतरांनी जायतो सार आसा. हांगासर म्हेळीं शेतां कांय काळाक व संघर्शाक वा पिडेक उत्रायतात तर ग्रेस्तकाय जयताक वा शेवोटाक उत्रायता.

तर जिवीत म्हळ्यार कितें? जिणी म्हळ्यार कितें? जिण्येक कशें समजुंचें? ह्या प्रश्नांक कांय ही वोळ जाप दीत:

"You cannot know the meaning of your life until you're connected to the power that created you" हीं आध्यात्मक चिंतपाचीं उतरां निर्मला श्रीवास्तवाचीं. मुखारून ती सांगता: "Ego is even worse than dirt and filth because it attacks others." हांगासर आमी जिण्येच्ये पडणेच्या मूळ कारणाक (root cause) देकूंक सकतांव. इतिहास आमी पळेलो; जांव तो धार्मीक, वा राजकीय, सामाजीक वा हेर कसलोय. पूण देश पडला, आडळतें पडलां, बांदपां पडल्यांत तर ताचे फाटलें मुळावें होच इगो. मुखरून सांगचें तर ह्या संवसारांत जर इतली दूख आनी असमानता आसा तर ताचें प्रमूक कारण‌यी इतलेंच ’इगो’.

दूख म्हळ्यार कितें? The pain you feel today is the strength you feel tomorrow (तुंवें भोगची आयची दूख, तुवें फाल्यां भोगूंक आसची सकत. हें सांगप अनभोगाचें. ह्या संवसारांत कितेंच सासणीक ना. सासणीक सूर्या सयत रातीक काळोकाक पांगूरताना मनीस एक फकत ल्हान जीव देकून दूख अनिवार्य. Pain comes before success even in dictionary.... हांगासर दुखिथावन मुक्त जाल्लो कोण‌यी ना. आसुंक‌यी साध्य ना. एरीक थोमस म्हणता; "I use pain to push me to greatness." सोंप्या उतरांनी सांगचें तर पिडा, दूख, आटेविटेच मनशाक भलायकी, सूख आनी समाधानाक समजांवच्यो साहेती.

१८२१ इस्वेंत फ्रान्साच्या पॅरिसांत जल्मल्लो ’चारल्स पियेरे बोदीलेर’ १८६१ इस्वेंत सरून शेकडोच उतरला. पूण ताच्या कवितेंचेर १५९ वरसां उपरांत सयत याद करची गर्ज आसा थोड्या प्रमूक कारणांक लागून. पयलें; त्या काळार सयत ताच्या कवितेंनी दिल्ल्या फुडाराच्या दिश्टाव्या पासून तशेंच दुसरें; पिडा, म्हेळें, दूख, संघर्शांक जिण्येंत कसलें आनी कितलें महत्व दीजाय आनी कशें आपलें जिवीत शाबीत दिशेन व्हरुंक जाय म्हळ्ळें चिंतप ताच्या कवितेंनी रूप‌रूप दिसचें.

ह्ये कवितेचो सार मटव्यान असो आसा:

‘विनाश’ कवितेंत एक्ये संकीर्णतेंत शिरकून तशेंच कुसडायेंत बुडून, स्पूर्तिच्या मुळांक तो विवरिता. आपल्या कलात्मक आशेक राक्कोसापरीं उतरावन (राक्कोसाक सरी करून) कशें त्यो आपणाक धोसतात आनी ह्ये स्पूर्तेच्या सोदनेंत काळोकाच्ये वाटेन वोडतात म्हळ्ळें अशें सांगता:

’म्हज्ये बगलेन निरंतर तो राक्कोस,
अमूर्त वार‍्यापरीं म्हज्या भोंवारीं उप्येवनासा;
हांव तें गिळून म्हजीं पोप्सां लासुनासां,
तशेंच ताका शाश्वीत आनी गुन्यांवकारी आशेंनी भरुनासां.’

[पोपीस म्हळ्यार फुफूस वा श्वाश‌कोश]

ह्ये कलात्मक अभिव्यक्तेक आपणाचो मोग तशेंच कुडिच्ये आशेक (एक्ये बायलेचीं वेवेगळीं मोहक रुपां) जशीं वेवेगळ्या रुपाच्या जर‍्ल्यापरीं नाडतात व प्रचोदीत करतात तें सांगता. ह्याविशिंच्या भोगणांक, कवितेंत कयद करचीं प्रयत्ना दिसून येतात.

‘थोडेफावटीं भोगता, म्हज्ये कलेच्या अपार मोगाक समजून
बायलांचें अत्यंत आकर्षक रूप,
आनी, जरल्यांच्या विशिश्ट रुपांपरीं,
कुख्यात वखतांक लागून म्हज्या वोंठांक भुलयता’

आपूण गूंड, निर्जन आनी कांठाळ्याच्या मयदानार आसां. अपूण ह्या रूपकाचो/वेसाचो मोग करतां. ह्या कांठाळ्या मुखांत्र आपल्ये भोंवतणिचो संवसार मंद/ नीरस/ कांठाळ्याचो आनी निर्जीव जाला, हांगासर सोबायेचो अनूर्जीत तशेंच आध्यात्मिकतेचो बोर्गोळ आसा म्हणता.

’तो म्हाका असोय पयस करता, देवाच्ये दिश्टिथावन
श्वासाविणे आनी मदें पुरासणेसवें मोडून,
गूंड आनी निर्जन कांठाळ्याचें मयदान.’

सांकेतीक रितीन मयदान आमच्या पज्ञावंत मनाचो संकेत जावन वा आमच्ये सावळेच्या वांट्यापरीं समजुंयेता. अशें मुकार गेल्ली कविता आखेरीक म्हेळी आनी उगत्या घायांच्या विनाशी पिंतुरांनी आपली स्पूर्ती आसची दिसता.

’असमंजस म्हज्या दोळ्यांचेर उडयता
म्हेळीं वस्त्रां आनी उगते घाय,
आनी विनाशेचीं रगताळ उपकरणां!’

मूळ फ्रेंच कविता अशी आसा:

La Destruction


Sans cesse à mescôtéss'agite le Démon;
II nageautour de moicomme un air impalpable;
Je l'avale et le sens qui brûlemonpoumon
Et l'emplit d'un désiréternel et coupable.
Parfoisilprend, sachantmon grand amour de l'Art,
La forme de la plus séduisante des femmes,
Et, sous de spécieuxprétextes de cafard,
Accoutume ma lèvre à des philtresinfâmes.
II me conduit ainsi, loin du regard de Dieu,
Haletant et brisé de fatigue, au milieu
Des plaines de l'Ennui, profondes et désertes,
Et jettedansmesyeuxpleins de confusion
Des vêtementssouillés, des blessuresouvertes,
Et l'appareilsanglant de la Destruction!

विनाश

’म्हज्ये बगलेन निरंतर तो राक्कोस,
अमूर्त वार‍्यापरीं म्हज्या भोंवारीं उप्येवनासा;
हांव तें गिळून म्हजीं पोप्सां लासुनासां,
तशेंच ताका शाश्वीत आनी गुन्यांवकारी आशेंनी भरुनासां

थोडेफावटीं भोगता, म्हज्या कलेच्या अपार मोगाक समजून
बायलांचें अत्यंत आकर्षक रूप,
आनी, जरल्यांच्या विशिश्ट रुपांपरीं,
कुख्यात वखतांक लागून म्हज्या वोंठांक भुलयता

तो म्हाका असोय पयस करता, देवाच्ये दिश्टिथावन
श्वासाविणें आनी मदें पुरासणेसवें मोडून,
गूंड आनी निर्जन कांठाळ्याचें मयदान,

असमंजस म्हज्या दोळ्यांचेर उडयता
म्हेळीं वस्त्रां आनी उगते घाय,
आनी विनाशेचीं रगताळ उपकरणां!’

कवितेची तांत्रिकता: ही कविता सोनेट प्रकाराची; च्यार कडव्यांची व पंगतेंची.

पयल्या दोन कडव्यांनी च्या-च्यार वोळी आसात तर आखेरिच्या दोन कडव्यांनी ती-तीन वोळी असात.

हीच कविता हेर जायत्या पाठ‌भुंय‌चेर अध्ययन करुंयेता.

 

- वल्ली क्वाड्रस अजेकार

 

___________________________________________________________________________ 

 

ಸವಾರಿ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ 
ಸವಾರಿ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್

ಸವಾರಿ 13: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್
ಸವಾರಿ 12: ಜಿವಿತ್, ತಳೆಂ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್
ಸವಾರಿ 11: ಸಂತೊಸ್, ದೂಖ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವಾಂ
ಸವಾರಿ 10: ಸಂಸಾರಾ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಸಂಸಾರ್

ಸವಾರಿ 9: ಮಿಸ್ತೆರ್, ಸ್ವ-ಅವಲೋಕನ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ 
ಸವಾರಿ 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್
ಸವಾರಿ 7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್
ಸವಾರಿ 6: ಕಾಳೊಕ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಮನಿಸ್
ಸವಾರಿ 5: ಮುಖೊಟಿಂ, ಅಸ್ಲೀಯತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಪಯ್ಣ್
ಸವಾರಿ 4: ದೂಕ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ

ಸವಾರಿ 3: ಆಶಾ, ಕವಿ ಆನಿ ಸವಾರಿ
ಸವಾರಿ 2: ಸಂಘರ್ಶ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ
ಸವಾರಿ 1: ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್, ನವೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ

 

 


Comment on this article

  • H. Manoj, Chicalim, Vasco da Ga ma, Goa

    Thu, Jul 23 2020

    Nicely analysed sir.. Your writings inspires me to take up new projects sir..

    DisAgree Agree [1] Reply


Title : ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 16: ಪಿಡಾ, ದೂಖ್ ಆನಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ - ಬೋದಿಲೇರಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.