Kavita Khodd

"ಸುಟ್ಕಾ” ಚುಟುಕಾಂತ್ಲಿ ನವಿ ವ್ಹಕಲ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಯ್ದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ!

"ಸುಟ್ಕಾ” ಚುಟುಕಾಂತ್ಲಿ ನವಿ ವ್ಹಕಲ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಯ್ದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ! 

[2022 ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚ್ಯಾ “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ: ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ” ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಉಗ್ತೊ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂವಾದಾ ವೆಳಾರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್ ಎಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವರ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ರಿತಿಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾದರೀಕರಣಾಂತ್ ಆನಿ ಕವಿನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವರಾಂತ್ ಫರಕ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಎಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಾ ರುಪಾರ್ ಹೆಂ ಸುಂದರ್ ಲೇಖನ್ ವ್ಹಾಳುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸಮಿಕ್ಷಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಸಲ್ಯಾ ವಾದ್-ಸಂವಾದಾಂನಿ ವಾಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್. ತ್ಯೆ ನದ್ರೆನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಸ್ವಾಗತ್ - ಸಂಪಾದಕ್]

2022 ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚ್ಯಾ “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ: ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ” ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಉಗ್ತೊ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಆಯೋಜಕ್ ಅಸಲ್ಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತ್ ಪಾಲೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಂಯಾಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಂವಾದಾ ವೆಳಾರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್ ಎಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ “ಕವಿ ಸಾಂಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ (ಪುಣ್ ಕವಿತೆಂತ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ) “ಆಜ್ ಪಾರ್ವೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲೊ, ಹೆಂ ಚೆಡುಂ ಕಯ್ದ್ ಜಾಲೆಂ” - ಹ್ಯಾ ವೊಳಿಂವಿಶಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಚುಟುಕ್ (ಸುಟ್ಕಾ) ವಾಚುನ್, ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವರ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ, ವಯ್ಲಿ ವೋಳ್ ಸಾಂಗುನ್ what it sounds ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಥಂಯ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂನಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೀಡಿಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂವಾದ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಫೊನಾರ್ ಆನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಿ ವೋಳ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಂಯ್ಚೆ ಕವಿತೆಚಿ? ಸಗ್ಳಿ ಕವಿತಾ ಕಿತೆಂ? “ಪೆರ್ನಾಳ್ ಬಾಬಾನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಚಿ ವೋಳ್ ವಾಯ್ಟ್ ರುಚಿಚಿ ಆಸಾ…” ಅಶೆಂ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟೀಕರಣ್ ಹಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಶೆತಾಂ ಕೀ ಹಿ ವೋಳ್ ವಾ ಹಾಂತ್ಲೆ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಸಬ್ದ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚುಟುಕಾಂತ್ ನಾಂತ್. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ವೋಳ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್‌ಯ್ ನ್ಹಯ್.

ಸಂವಾದಾ ವೆಳಾರ್ ಸಮೀಕ್ಷಕಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಆನಿ ಜಾಪ್:

ಕನ್ನಡ ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಫರಕ್ ದಿಸ್ತಾ ತುಮ್ಕಾಂ? ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಘಟಾಯ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಘಟಾಯ್ ಹಾಂತು ಕಿತೆಂ ವೆಗ್ಳೆಪಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತುಮ್ಕಾಂ? ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಪಾಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಾಕತ್ ಭಿತರ್ ಆಸಾ ವಾ ನಾ?

ಏಕ್ ಸೊಬೀತ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಸಂಗೀಕ್ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ! ಸಮೀಕ್ಶಕಾಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಖರ್‍ಯಾನ್ ವಳ್ಕತಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಆನಿ ವ್ಹರ್‍ತಿ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಕಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ “ಜಾಗೆ ಕವಿ”ಪಂಗ್ಡಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಘಡಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಚಳುವಳಿವಿಶಿಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫುಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಚೆ ಸಮೃದ್ಧೆವಿಶಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಸೊವ್ನ್ “ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್” ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನವೆಸಾವಾವಿಶಿಂ, ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಪುಸ್ತಕಾಂವಿಶಿಂ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂವಿಶಿಂ, ಪ್ರಮಾಣ್, ಗುಣಮಟ್ಟ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಾಕತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತೆಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಭೊಗಪ್. ಪುಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉದಯ್ ಬಾಬಾನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆ ಸಂಗ್ತಿವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಕುಶಿಕ್ ಗೆಲಿ.

ಸಮೀಕ್ಷಕಾಚಿ ಜಾಪ್ ಅಶಿ ಆಸಾ: “ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ದಿಸನಾ. ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಿವಾ ತರ್ಪೆನ್ ಆಸಾ ವಾ ಜಿವಾ ವಿರೋಧಿ ಆಸಾ. For example ಸಾಂಗ್ತಾಂ.. ಆತಾಂ ಉದಯ್ ಬಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತುಮಿ friend ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ತಾಚೆವಯ್ರ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಾತ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣುನ್. Hypothetically ತುಮಿ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ, ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೊ ಏಕ್ ಜಿವಾ ವಿರೋಧಿ ಏಕ್ narrative develop ಕರ್‍ತಾ ಆನಿ ತುಮಿ ವೊಗೆ ರಾವ್ತಾತ್ ತೆಂ correct ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಸೊಸಾಯ್ಟಿಕ್ loss ಜಾತಾ. As a ಸಮೀಕ್ಷಕ್ you will be at fault. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ example ದಿತಾಂ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾ ಥಾವ್ನ್. ಹಾMವೆಂ…ಏಕ್…ok ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜೊ friend ಆಸಾ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕೂನ್ಹಾ, ತಾಚಿ ಏಕ್ poem ಆಸಾ. ತಾಂತುಂ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ, ಏಕ್ ಚೆಡುಂ, ಕಥೊಲಿಕ್, ತೆಂ white gown ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ready ಜಾತಾ, ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ವಚುಂಕ್. ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ready ಜಾತಾನಾ ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಬಾಲ್ಕನಿಕ್ ವೆತಾ. ಬಾಲ್ಕನಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ ಥಂಯ್ ಧವೆಂ... ಪಾರ್ವ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಸೊಡ್ತಾ. ಪುಣ್ conclude ಕರ್ತಾನಾ ಸಮಾರೋಪಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ಆಜ್ ಪಾರ್ವೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲೊ, ಹೆಂ ಚೆಡುಂ ಕಯ್ದ್ ಜಾಲೆಂ”. ಮುಳಾಂತ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವರ್ ಕಿತೆಂ? What it sounds?. ತೆಂ ಚೆಡುಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್…ಬಂಧಿವಾನ್ ಜಾಲೆಂ, ಕಯ್ದ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. Entire institution of marriage raising the doubt. Which is not acceptable to the society. As a sameekshak I have to say it loudly…ಹಾಂವ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೊಂ….”

ಪುಣ್ ಸಮೀಕ್ಶಕಾನ್ “ conclude ಕರ್ತಾನಾ ಸಮಾರೋಪಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯೊ ವೊಳಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ “ಸುಟ್ಕಾ” ಚುಟುಕಾಂತ್ ನಾಂತ್? ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಚುಟುಕ್ ಅಶೆಂ ಅಸಾ (ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್, ಪತ್ರಾಂತ್ ಆನಿ “ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್” ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾಂ)

ಸುಟ್ಕಾ

ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ವಾಡಲ್ಲ್ಯಾ
ಧವ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್
ಲಾಬ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ
ಆಜ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಬ್ಲೆಂ….

ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪೊಸಲ್ಲೆಂ
ಚೆಡುಂ ಆಜ್
ನ್ಹೆಸುನ್ ಧವೆಂ
ಲಗ್ನಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಚುಟುಕಾಚ್ಯೆ ರಚ್ನೆಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ: ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಲಗ್ನಾಚೊ ಭೆಸ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಳಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಧವೆಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ತಯಾರ್ ರಾವಲ್ಲೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚುಟುಕ್ ಹೆಂ. ಹ್ಯಾ ಚುಟುಕಾಂತ್ ದೋನ್ ಸೊಭಿತ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ವಾಡಲ್ಲೆಂ ಧವೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬುನ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಬ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್. ತ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪೊಸಲ್ಲಿ ಚಲಿ ಧವೆಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದೃಶ್ಯ್. ಹಿಂ ದೊನೀ ದೃಶ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್ ಸೊಭಿತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹರ್ಯೆಕೆ ಜೀವಿಕ್ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪುರ್‍ತೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ. ಆನಿ ಪಿಂಜ್ಯ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಬ್ಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ತರ್ ಏಕ್ ಚಲಿ ಧವೆಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ನವ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮೊಗಾಳ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸಾ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾವಗ್ತಾ ಚೆಡುಂ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್. ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯೆ ಕಲ್ಪನೆ ಖಾತಿರ್ ಸೊಡುನ್ ದಿಲಾಂ. ಚಲಿಯೆನ್ ಅಚಾನಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಸೊಡಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದೆಡಿಯೆನ್ ಹೊಕ್ಲೆಲಾಗಿಂ “ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ ಚಲಿಯೆನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ “I am so happy” ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ! ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಫಳ್‍ಚ್ಚ್ “ಸುಟ್ಕಾ”. ಹೆಂ ಚುಟುಕ್ ತ್ಯಾ ಖಿಣಾಚ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಚಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ನವ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರುಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪೊಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಥಾರಾಯಿಲ್ಲೆ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಭಾವನಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂದರ್ಬ್.

ಕವಿ ಸ್ವತಾ ಕವಿತೆಚೊ ಆಶಯ್ ಆನಿ ಹೆತು ಉಗ್ತೊ ಕರ್‍ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಕ್ ವೋಂಯ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ರೂಪಕಾಂ, ಪ್ರತಿಮಾ, ಪ್ರಸಂಗ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾವ್ಯಾಸಂಗ್ತಿಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಸಾದ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆಂ. ತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಆಶಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್ ವಾ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಚೆರ್, ಮಾನಸಿಕತೆಚೆರ್ ಆನಿ ಕಲ್ಪನಾಸಕ್ತೆಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಕವಿನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲ್ಲೊ ವಿಚಾರ್ (idea), ತೆಂ ಸತ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮಿಮರ್ಶಕಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಮೀಕ್ಶಕಾನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಆಶಯಾಕ್ ಪುರ್‍ತ್ಯೊ ವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಸ್ವತಾಚ್ಯೊ ವೊಳಿ ರಚುನ್ ತ್ಯೊ ಕವಿತೆಕ್ ಗುಂತ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ವಿರೋಧ್ ಅರ್ಥ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೊ ಪಾಟ್‍ಥಳ್, ಕವಿತಾ ಸಂಕಲ್ಪ್ ಆನಿ ಸಂದರ್ಭ್ ವಿವರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಹಿ ಕವಿತಾ ಕೆದ್ನಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತೆದ್ನಾ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಲಾಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂತ್ ಝಳ್ಕಲೆಂಗಿ ತಾಂಣಿ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ತೀರ್ಲ್ ಪಾರ್ಕಿಲಾ. ಕವಿತೆಚೊ ಆಶಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಝಳ್ಕಲಾ. ಕವಿತೆಂತ್ ಸಜಯಿಲ್ಲೆ ಗೂಣ್ ಸುಟ್ಕಾ, ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಲಗ್ನಾ ಭೆಸಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಮತಿಚಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ತಾಂಣಿ ದೆಕ್ಲ್ಯಾ. ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾಯ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ (satire) ನ್ಹಯ್!ಸಮೀಕ್ಶಕಾನ್ ಕಿತೆಂ ಬದ್ಲಿಲಾಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕುಡ್ಸಿಲಾಂ?

ಕವಿನ್ “ಧವೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ಪಾರ್ವೊ, ಕೊವ್ಡೊ ವಾ ಕೀರ್ ತೆಂ ಕವಿಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಉಬ್ಚೆಂ ಧವೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಸಮೀಕ್ಷಕ್ "ಪಾರ್ವೊ ಮ್ಹಣ್"ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ!.

ಕವಿತೆಂತ್ ಬಾಲ್ಕನಿಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ನಾ. ಘರ್ ವಾ ಫ್ಲೆಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಏಕ್ ವೋಂಯ್ ಪಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಸಮೀಕ್ಶಕಾನ್ ಚೆಡುಂ ಬಾಲ್ಕನಿಕ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ.

ಕವಿತೆಂತ್ ಚೆಡುಂ “ಧವೆಂ ನ್ಹೆಸುನ್” ಮ್ಹಣ್ ಅಸಾ. ಗೌನಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ನಾ. ಕವಿನ್ ಗೌನ್ ವಾ ಕಾಪಡ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಕ್ ಸೊಡಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಹೊ. ಖರ್‍ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಕವಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಕಾಪಡ್ ನ್ಹೆಸಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಮೀಕ್ಶಕಾನ್ ಚೆಡುಂ ಗೌನ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ. ಪರ್ವಾ ನಾ

ಕವಿತೆಂತ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಚೆಡ್ವಾನ್‍ಚ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಾ. ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕವಿನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಕ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೊಗಾಕ್ ಸೊಡ್ಲಾ. (ಭಾವಾನ್, ಭಯ್ಣಿನ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್, ಆವಯ್ನ್ ಸೊಡ್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್?, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಲಗ್ನಾ ಭೆಸಾವೆಳಿಂ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಕ್ಣೆ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣುನ್‌ಯ್ ಚಿಂತ್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್?) ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಹಿ ಕವಿತಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಾಚಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, ಆಪುಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟೆ ಭಯ್ಣಿನ್ ಕಶೆಂ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಕ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೊಗಾಕ್ ಪಾಕಟೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಕವಿನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಒಡಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಸಮೀಕ್ಷಕ್ ಧಾಂಪ್ತಾ ಆನಿ ಚೆಡುಂ ಬಾಲ್ಕನಿಕ್ ವಚುನ್ ಪಾರ್ವೊ ಸೊಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ!

ನಿಮಾಣೆ ಸ್ವತಾ ಸಮೀಕ್ಶಕಾನ್‌ಚ್ ರಚಲ್ಲಿ ಆನಿ “ಸಮಾರೋಪಾಂತ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಚೂಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ವೋಳ್ ಅಶಿ ಅಸಾ.

“ಆಜ್ ಪಾರ್ವೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲೊ, ಹೆಂ ಚೆಡುಂ ಕಯ್ದ್ ಜಾಲೆಂ”.

ಮ್ಹಜೆಂ ಚುಟುಕ್ ವಾಚುನ್ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮೀಕ್ಷಕಾನ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ಬಗರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ವೊಳಿಂಕ್ “ಕವಿ ಸಾಂಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ what it sounds ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಸಮೀಕ್ಷಕ್ ಫಯ್ಸಲ್ ದಿತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಜಿವಾ ವಿರೋಧ್ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಉದೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ ನಾ. ಎಕಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಕವಿ ಜಿವಾ ವಿರೋಧ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ! ಏಕ್ ಕವಿತಾಯ್ ನವೆ ಅರ್ಥ್ ಉಸವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ, ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಜೂಕ್ ಜೀವ್ ನ್ಹಯ್?

ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಅಶೆತಾಂ ಕೀ, ಸಮೀಕ್ಶಕಾನ್ ಜೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಕ್ರಾರ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಸಮೀಕ್ಶಕಾಚಿ ನದರ್. ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚಿ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಚೆ ನದ್ರೆಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕತೆಕ್ ಆದಾರುನ್ ಅರ್ಥ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ಆನಿ ಕವಿತೆಕಡೆನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಾಮುಖಿಚೆರ್ ಆದಾರೂನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಖಿಣಾಕ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ನಾತಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ದೆಖೂನ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ ಏಕ್ ಅರ್ಥಾಕ್ (ಕೆನ್ನಾ ಕೆನ್ನಾ ತೆ ಅರ್ಥ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ) ತೆ ಹಾಂವ್ ಮಾನ್ತಾಂ. ಕವಿಚೊ ಆಶಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸೊಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಕ್, ವಿಮರ್ಶಕಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಸಮೀಕ್ಷಕಾಚ್ಯಾ ತಿರ್ಮಾನಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕವಿನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತೆದ್ನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮುಖಾರುನ್ ವೆತಾ.

ಮ್ಹಜೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಅಕ್ಷೇಪ್ ಫಕತ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ವೊಳಿಂಕ್ ಕವಿಚಿ ವೋಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಮೂಳ್ ಸಂರಚನೆಚೆಂ ರೂಪ್ ಬದ್ಲುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಕ್ ವಿಮರ್ಶಕಾವರ್ನಿಂ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷಕಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಶಿಮೊ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಯೆತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮೀಕ್ಷಕಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿಕೀ ದಾಟ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾವೆಳಿಂ ಹ್ಯಾ ಸುಟ್ಕಾ ಚುಟುಕಾಚೊ ಆಶಯ್ ಆನಿ ಹೆತು ಸಮೀಕ್ಷಕಾಚೆಂ ವಾಖ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಆಸಾ ತೇಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಬೆಳೆಂ ಧಾರಾಳ್ ಅಸಾ….

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಸಮೃಧ್ದೆಚೆಂ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾವ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಾ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಚಡ್ ಅಸಾ. ಆನ್ಭೊಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಉಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಕವಿತೆಕ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಅರ್ಥ್ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವಿಮರ್ಶಕೀ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಏಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಕಾವ್ಯಾ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಮದ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ ಮಜತ್ಗಾರ್. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ತಾಚೊ ಕಲ್ಪನಾಶೀಲ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಚಡೊವ್ನ್ ಕವಿತೆಚೊ ಸಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್‍ತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕವಿಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್‍ತಾ. ವಿಶ್ಲೇಶಕಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ರೂಚ್ ಪರೀಕ್ಷಕಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್ ತರ್ ಕವಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಮಜತ್ ದಿತಾ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸೊನ್, ಕಸಲೆಂಚ್ ಪೂರ್ವ್ ಕಲ್ಪಿತ್ ವಿಚಾರಾಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಪಡನಾಸೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್, ಆಪ್ಲೆ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಕವಿತೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾ. ಕವಿಚ್ಯಾ ರಸಾನುಭವಚೆಂ ವಿವರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಸಕ್ತಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚಿ ತಾರ್ಕಿಕ್ ಆನಿ ಸೃಜನಶೀಲ್ ತಾಂಕ್ ತೊ ಘಟ್‍ಮೂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚಿ ಖಂಡಿತ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ.

ಗೊಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಉದಯ್ ಬೇಂಬ್ರೆ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದಾಮೊದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಣಿಂಯ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ನವೆ ಆನಿ ತರ್ನೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಉದೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಅನಿ ಮಿಮಾಂಸೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೃತಿಯೆಂ ವಯ್ರ್ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಘುಸುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್‌ಗ್ರಹಿತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಅನಿ ಅತಿಸಮೀಕ್ಷಾಚೊ (hypercriticism) ಪರಿಣಾಮ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ, ಕವಿಕ್ ಆನಿ ಕವಿತಾಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿಯ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಮೀಕ್ಷಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಂಕ್ಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಫುಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಪಾಲೆಂವ್ಕ್ ಸಕತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಕಿರ್ಣಾಂಚೆ ಧಾವೆಕ್ ಕರ್ಪೊನ್ ಸುಕಿಧಾಡ್ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕಠೋರ್ ಜಾತಾನಾ ಕುವೆಂಪು ಆನಿ ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ ತಸಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಕವಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿಚ್ ಹಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ತರ್ನೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸರಲ್ಲೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ಕೀಟ್ಸ್ ಹಾಕಾ ಅತಿರೇಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆವಿಶಿಂಯ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಕಾವ್ಯಾ ಮಿಮಾಂಸೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೆಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ “ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ನಂದನಾವನ್”, 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ “ಬಾನ್ನೆಂ” ಆನಿ ಅತಾಂ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಕ್‌ಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಕ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ: ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ” ಪುಸ್ತಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂ (ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕುಪಾಂ ಪೊಂದ್ಲಿಂ ಮುಖಾಂ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕವಿತಾಪಾಠ್), ಕಾವ್ಯ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂ. ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕವಿತೆಂಕ್ ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ತಾನಾಂಯ್ ಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ್, ಕವಿ ಕೇಂದ್ರಿತ್, ಸಮಾಜ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಕಾವ್ಯ ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಸೊಭಿತ್ ಥರಾನ್ ವಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಝಳ್ಕತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕಾವ್ಯವಿಶ್ಲೇಷಣಾವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ರ.ವಿ ಪಂಡಿತಾಚ್ಯಾ “ದರ್ಯಾ ಗಾಜೊತಾ” ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ “ಕಾವ್ಯ ಮಿಮಾಂಸೆ” ನಾಂವಾನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾನಾಂಚೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ಲೇಖನ್ ಅಸಾ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ “ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅನಿ ವಿಮರ್ಸೊ” ನಾಂವಾನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರಯ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಇರಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಚುನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ “ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಜಿವಿತ್” ಪ್ರಬಂಧಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ:

ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಸಮೃದ್ಧೆಚೊ ಮನೋಭಾವ್:

ಜಿವಿತಾಕ್ ಆನಿ ಕವಿತಾಕ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಅಸಾ. ಹ್ಯೆ ಸೃಶ್ಟೆಚಿಂ ಮಹಿಮಾ ಆನಿ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೊ, ಸಂತೊಸ್, ಉಮಾಳೆ, ದೂಖ್, ವಳ್ವಳೆ, ಮೋಗ್, ತ್ಯಾಗ್, ಜೀವನ್ ಆನಿ ಮರಣ್.. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾದೆ ಭಾಶೆನ್ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಭಾಸ್ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಆಸಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ! ಜಿವಿತ್ ಸಾಗೊರಾಪರಿಂ ತರ್ ಭಾಸ್ ಕೊಳ್ಶಾಪರಿಂ. ಪುಣ್ ಕವಿತಾಂತ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಕ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ವಾಸ್ತವ್ ಸತ್ ತರ್ ಕವಿತಾ ಕಲ್ಪನೆಕ್ ಆನಂದ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ತರೀ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ತಿ ಪುರಾಯ್ ವಾಸ್ತವ್ ನ್ಹಯ್. ಕವಿತೆನ್ ಫಾಂಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಸಾಂತ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಲಿಪುನ್ ರಾವಲ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂ ತರೀ ಜಿವಿತ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾತಾ.

ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಖಾಳ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜಾಯ್ ತರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಕವಿತೆಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತಿ ಫಕತ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಅಸಾ. ಜಶೆಂ ಫುಲಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಫಕತ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಶೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಯ್ ರಚನಾ ಥಾವ್ನ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೂರ್ಣ್ ವಿರಾಮ್, ಅಲ್ಫ್ ವಿರಾಮಾಂ, ಪ್ರಶ್ನ್ ಚಿಹ್ನ್ ಆನಿ ರಿತೆ ಸುವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಅರ್ಥ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾವ್ ಭಾವಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಕಸಲೆಚ್ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಿತ್ ವಿಚಾರ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಮನ್ ನಿತಳ್ ಸ್ಲೇಟಿಪರಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತೆಚೊ ಗೂಂಡ್ ಸತ್ವ್ ಮನಾಂತ್ ಛಾಪ್ತಾ. ತೆದ್ನಾ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಂದ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕವಿತೆಕ್ ಕವಿಚೊಚ್ ವಿಚಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಬೊಗಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕರ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ವ್ಹಾಂವ್ಚೊ ಅರ್ಥಚ್ ತ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕವಿತೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾ ಭಿತರ್ ಸರುನ್ ಕಲ್ಪನಾಚಿ ಚಾವಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ರೋಮಾಂಚನ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್. ಮುಕ್ತಪಣಾನ್ ವ್ಹಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಲೊಕಾ ಅನ್ಭೊಗಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಆನಿ ಲ್ಹಾರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್‍ತಾ. ತೊಚ್ ಕವಿತೆಚೊ ಶೆವಟ್ ಆಸ್ತಾ!

ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಕವಿತೆಕ್ ಅರ್ಥ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್. ಜಿವಿತಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾನ್.. ಹಾಂವ್ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಭಿಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಧರ ಮಾಸ್ತರಾನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲಿಂ ಕವಿ ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಜೂನ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾತ್. “ಇದು ಮಂತ್ರ; ಅರ್ಥಕೊಗ್ಗದ ಶಬ್ದಗಳ ಪವಣಿಸುವ ತಂತ್ರ”. ಹೊ ಅರ್ಥ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಜಿವಿತಾ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚೊ ಮನೋಭಾವ್ (mindset) ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಸಮೃದ್ಧೆಚೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಜಿವಿತಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರ್ದೊ ಖಾಲಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತತ್ವಾರ್ ಮನೋಭಾವ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅರ್ಧೊ ಭರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್ಗಿ?. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಲಾಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ವೆತಾಂವ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತ್ವಾಚ್ಯಾ ನಂದನಾವನಾ ಭಿತರ್, ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಚಂಚಾಳ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ತೆದ್ನಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆ ಸೊದ್ನೆಖಾತಿರ್ ಕವಿತೆನ್ ಫಾಂಕ್ಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂ ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ವ್ಹರ್ತಿಂ ಸತಾಂ ದಿಸ್ಚಿಂನಾಂತ್. ಕವಿಚೊ ರಸಾನುಭವಾಚೊ ಆಸ್ವಾದ್ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ವಚಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ತೆದ್ನಾ ವರಕವಿ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಂಣಿ ’ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪಿತ್ ನಂದನಾವನ್’ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಥಂಯ್ ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಮಾಯ್ನಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕವಿತಾಲಾಗಿಂ ಸಳಾವಳ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕಿತ್ಲೊ ವಾಡ್ತಾ ತಿತ್ಲೊ ಜಿವಿತಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾ. ಜರ್ ಏಕ್ ಕವಿತೆಕ್ ತತ್ವಾರ್ ವಾ ವ್ಯೆಂಗ್ಯ್ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಅಶಯ್ ಆನಿ ಕವಿತೆಂತ್ ನಿಶೆಂವ್ಚೆ ಅರ್ಥ್ ಝಳ್ಕನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ ಹುಮಿಣ್ ನ್ಹಯ್. ಜಿವಿತ್‌ಯ್ ಹುಮಿಣ್ ನ್ಹಯ್. ಜಿವಿತಾಕ್ ಆನಿ ಕವಿತಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಸಮೃದ್ಧೆಚೊ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತೆದ್ನಾಂ ಸುಖಾಂತ್ ಆನಿ ದುಖಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಚಿ ಉಮೆದ್ ಜಾಗಿ ಉರ್‍ತಾ.

-ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕೂನ್ಹಾ 

 

"सुटका” चुटुकांतली नवी व्हकल काजार जावन कयद जावंक ना!

[२०२२ माय म्हयन्याचे १२ तारकेर कविता ट्रस्टान प्रकट केल्ल्या साहिती आनी विश्लेषक एच्चेम पेर्नालाच्या “कोंकणी काव्यें: रुपां आनी रूपकां” पुस्तकाचेर गोंयच्या मडगांवांत उगतो संवाद चल्लो. ह्या संवादा वेळार एच्चेम्मान एका सवालाक जाप दिताना, आंड्र्यू एल. डिकुन्हाच्या कवितेचो स्वर समजल्ले रितींत तशेंच सादरीकरणांत आनी कवीन आपणावन घेतल्ल्या स्वरांत फरक आसल्ल्यान, एका स्पष्टीकरणा रुपार हें सुंदर लेखन व्हाळून आयलां. कोंकणी साहित्यांत समिक्षा म्हळ्ळी असल्या वाद्-संवादांनी वाडोंक साध्य आसा म्हळ्ळें आमचें चिंतप. त्ये नद्रेन तुमच्या अभिप्रायांक उगतो स्वागत - संपादक

२०२२ माय म्हयन्याचे १२ तारकेर कविता ट्रस्टान प्रकट केल्ल्या साहिती आनी विश्लेषक एच्चेम पेर्नालाच्या “कोंकणी काव्यें: रुपां आनी रूपकां” पुस्तकाचेर गोंयच्या मडगांवांत उगतो संवाद चल्लो. कविता ट्रस्ट आनी कोंकणी भाषा मंडळ, गोंय ह्या कार्याचे आयोजक आसल्ले. कोंकणी काव्यशेत पालेवन येंवच्या वेळार विश्लेषणाची गर्ज समजोन हें पुस्तक प्रकट जावन गोंयाक पावल्ल्या ह्या वगता एच्चेम्माक उल्लास पाटयतां. 

ह्या आपुरबायेच्या संवादा वेळार एच्चेम्मान एका सवालाक जाप दिताना, म्हज्ये कवितेचो उल्लेख करन “कवी सांगता” म्हण सांगल्ल्या (पूण कवितेंत नातल्ल्या) “आज पार्वो स्वतंत्र जालो, हें चेडूं कयद जालें” - ह्या वोळिंविशीं स्पष्टीकरण दिंवच्या खातीर हें लेखन हांवें बरयलां. म्हजें चुटूक (सुटका) वाचून, कवितेचो स्वर कितें तें विचारीनासतां, वयली वोळ सांगून what it sounds म्हण विचारल्ल्यान, थंय हाजर आसल्ल्या तेगांनी आनी उपरांत वीडियो पळेवन संवाद आयकून थोड्यांनी ह्याविशीं फोनार आनी वॉटसप मुखांत्र ही वोळ म्हजे खंयचे कवितेची? सगळी कविता कितें? “पेर्नाळ बाबान सांगल्ली तुमच्या कविताची वोळ वायट रुचिची आसा…” अशें विचारलां. ह्या खातीर हें स्पश्टीकरण हांव दीवंक आशेतां की ही वोळ वा हांतले खंयचेय सब्द सयत म्हज्या चुटुकांत नांत. ही म्हजी वोळ न्हय, म्हजें चिंतप‌य न्हय. 

संवादा वेळार समीक्षकालागीं विचारल्लें सवाल आनी जाप: 

कन्नड केनरा कोंकणी आनी गोंयच्या कोंकणी साहित्या थंय कितें फरक दिसता तुमकां? केनरा कोंकणी साहित्याची घटाय आनी हांगाच्या कोंकणी साहित्याची घटाय हांतू कितें वेगळेपण दिसता तुमकां? समीक्षा करपाची साहितीक ताकत भितर आसा वा ना? 

एक सोबीत आनी प्रासंगीक सवाल हें! समीक्षकाची साहितीक जाणवाय आनी गिन्यान उंचल्या मट्टाची आसा म्हण हांव खर्यान वळकतां जाल्ल्यान ह्या सवालाक जोकती आनी व्हर‍ती जाप दीवंक समीक्षकाक आवकास आसल्लो. फाटल्या थोड्या दशकां थावन, प्रमूख जावन “जागे कवी” पंगडा मुखांत्र केनरा कोंकणी भोंवारांत घडल्ल्या कविता चळुवळिविशीं आनी त्या उपरांत फुलोन आयिल्ल्या काव्या बेळ्याचे समृद्धेविशीं, कोंकणी कवितेक संगीत बसोवन “मांड सोभाण” संस्थ्यान केल्ल्या नवेसावाविशीं, हांगा प्रकट जाल्ल्या काव्यपुस्तकांविशीं, मंगळुरांत मात्र न्हय, गल्फांत सयत जांवच्या कविगोश्टिंविशीं, प्रमाण, गुणमट्ट आनी कोंकणी काव्याची साहितीक ताकत कितली बलिश्ट जाल्या तें उलोवंक हो एक आयिन्न आवकास आसल्लो म्हण म्हजें भोगप. पूण कार्याचे सुरवेर उलयिल्ल्या उदय बाबान सांगल्ले संगतीविशीं उल्लेख करन ताची जाप वेगळेच कुशीक गेली. 

समीक्षकाची जाप अशी आसा: “म्हाका खंयच्याय साहित्यांत कांय फरक दिसना. हांवे पळेंवचें साहित्य जिवा तरफेन आसा वा जिवा विरोधी आसा. For example सांगतां... आतां उदय बाबान सांगलें तुमी friend देकून तुमी ताचेवयर समीक्षा करीनासतां रावतात‌गी म्हणून. Hypothetically तुमी चिंतून पळेया, आतां म्हजो फ्रेंड तो एक जिवा विरोधी एक narrative develop कर‍ता आनी तुमी वोगे रावतात तें correct करीनासतां, सोसायटीक loss जाता. As a समीक्षक you will be at fault. हांव एक example दितां ह्या बुका थावन. हांवें… एक… ok दुस्मान काय जाल्यार व्हड न्हय, म्हजो friend आसा आंड्र्यू एल डी कून्हा, ताची एक poem आसा. तांतूं ताणें बरयलां, एक चेडूं, कथोलीक, तें white gown घालन काजाराक ready जाता, रेस्पेराक वचुंक. रेस्पेराक वचुंक ready जाताना तें भायर बाल्कनीक वेता. बाल्कनीक आयिल्ल्या तेदना थंय धव्या... पारव्याक तें सोडता. पूण conclude करताना समारोपांत तो म्हणता: “आज पार्वो स्वतंत्र जालो, हें चेडूं कयद जालें”. मुळांत ह्ये कवितेचो स्वर कितें? What it sounds?. तें चेडूं काजार जावन… बंधिवान जालें, कयद जालें म्हण. Entire institution of marriage raising the doubt. Which is not acceptable to the society. As a sameekshak I have to say it loudly…हांव दुस्मान जालों जाल्यार जालों….”

 

पूण समीक्षकान “conclude करताना समारोपांत तो म्हणता” म्हण सांगल्ल्यो वोळी म्हज्या “सुटका” चुटुकांत नांत? प्रकट जाल्लें म्हजें मुळावें चुटूक अशें असा (सामाजीक जाळीजाग्यार, पत्रांत आनी “आयेराचो बूक” कविता पुस्तकांत प्रकट जालां) 

सुटका 

पिंजऱ्यांत वाडल्ल्या
धव्या सुकण्याक
लाबली सुटका
आज वार‍यार उबलें…. 

सुकण्याक पोसल्लें
चेडूं आज
न्हेसून धवें
लग्नाक आयतें जाल्लें! 

अनिवार्य जावन ह्या चुटुकाच्ये रचनेचो संदर्भ सांगचें गरजेचें जालां: थोड्या वरसां आदीं, लग्नाचो भेस जोडच्या खातीर देवाळाक वचुंक धवें न्हेसून तयार रावल्ले चलयेक बेसांव दीवंक ताच्या घरा पावल्ल्यावेळीं जाल्ल्या संवेदना थावन उबजाल्लें चुटूक हें. ह्या चुटुकांत दोन सोभीत दृश्यां आसात. पयलें पिंजऱ्यांत वाडल्लें धवें सुकणें सुटका लाबून वार‍यार उबचें दृश्य. त्या सुकण्याक पोसल्ली चली धवें न्हेसून लग्नाक आयतें जांवचें आन्येक सोभीत दृश्य. हीं दोनी दृश्यां हांव सोभीत कित्याक म्हणतां म्हळ्यार सुकण्याक मात्र न्हय हरयेके जीवीक ताचें जिवीत पुर‍तें जियेवंक सुटका गर्ज आसा. आनी पिंजर्यांतल्या सुकण्यान वार‍यार उबची सोभाय धादोस्कायेची तर एक चली धवें न्हेसून नव्या जिविताक आयतें जांवची सोभाय वेगळीच. ह्या मधें आन्येक मोगाळ प्रसंग ह्ये कवितेंत लिपून आसा तो जावनासा लग्नाक आयतें जांवच्यावगता चेडूं सुकण्याक सोडचें दृश्य. तें हांवें वाचप्याच्ये कल्पने खातीर सोडून दिलां. चलयेन अचानक सुकण्याक वार‍यार सोडल्लें पळेवन देडयेन होकलेलागीं “अशें कित्याक केलें” म्हण विचार‍ताना चलयेन दिल्ली जाप “I am so happy” म्हाका कितलो संतोस ! संतोसाचें फळ‍च “सुटका”. हें चुटूक त्या खिणाच्या संवेदनांची अभिव्यक्ती. नव्या जिविताक वेंग मारुंक वेच्या संतोसान आपणें पोसल्ल्या सुकण्याक नवें जिवीत दीवंक थारायिल्ले चलयेच्या भावनांक स्पंदन जाल्लो संदर्भ. 

कवी स्वता कवितेचो आशय आनी हेतू उगतो कर‍ता तेदनां वाचप्याच्या कल्पनाक वोंय घाल्ल्यापरीं जाता. कवितेंतल्या रूपकां, प्रतिमा, प्रसंग आनी हेर काव्यासंगतीं मदल्या सावळेंतल्यान पाशार जावन प्रतीसाद दिंवचें काम वाचप्याचें. ती प्रतिक्रिया कविच्या आशयाक लागशिली जाव्येत वा वेगळीच जाव्येत. ती वाचप्याच्या अनभोगाचेर, मानसीकतेचेर आनी कल्पनासक्तेचेर होंदून आसता. कवीन अभिव्यक्त कर‍ताना आपणाथंय उबजाल्ल्लो विचार (idea), तें सत, वाचप्यांच्या आनी विमर्शकांच्ये प्रतिक्रियेंक सरी जावन बदलुंक साध्य ना. पूण समीक्षकान कवितेच्या आशयाक पुर‍त्यो वेगळ्यो स्वताच्यो वोळी रचून त्यो कवितेक गुंतचें प्रयत्न करन विरोध अर्थ दिल्ल्या वर्वीं अनिवार्य जावन ह्ये कवितेचो फाट‍थळ, कविता संकल्प आनी संदर्भ विवरांवची गर्ज पडली. 

ही कविता केदना प्रकट जाल्ली तेदना सबार जणांनी ह्ये कवितेचो अर्थ तांच्या जिविताक लायला. ह्या सर्व अभिप्रायेंत झळकलेंगी तांणी कवितेंतलो तीर्ल पारकीला. कवितेचो आशय तांकां झळकला. कवितेंत सजयिल्ले गूण सुटका, नवें जिवीत आनी लग्ना भेसाक तयार जाताना प्रकट केल्लो संतोस आनी मतिची समृद्धी तांणी देकल्या. व्यंग्य दिश्टीक ही कविताय व्यंग्य जावन दिसल्या जांवक पुरो. पूण म्हजी कविता व्यंग्य (satire) न्हय! 

समीक्षकान कितें बदलिलां आनी कितें कुडसिलां? 

कवीन “धवें सुकणें” म्हण सांगलां. तें सुकणें पार्वो, कोवडो वा कीर तें कवीक कळीत ना. उबचें धवें सुकणें दिश्टीक पडलां. पूण समीक्षक "पार्वो"म्हण सांगता! 

कवितेंत बाल्कनिचो उल्लेख ना. घर वा फ्लेट म्हण बरयल्यारी चिंतपाक एक वोंय पडता जाल्ल्यान तें उगतें सोडलां. समीक्षकान चेडूं बाल्कनीक गेलें म्हळां. 

कवितेंत चेडूं “धवें न्हेसून” म्हण असा. गौनाचो उल्लेक ना. कवीन गौन वा कापड वाचप्याच्या कल्पनाक सोडल्लो विशय हो. खर‍यान सांगचें तर कवीक जाल्ल्या अनभोगाचें चेडूं कापड न्हेसल्लें. पूण समीक्षकान चेडूं गौन न्हेसलां म्हळां. पर्वा ना. 

कवितेंत सुकण्याक चेडवान‍च वार‍यार सोडलें म्हळ्ळेंय सांगुंक ना. हो विशय कवीन वाचप्यांच्या कल्पनाक आनी अनभोगाक सोडला. (भावान, भयणीन, बापायन, आवयन सोड्येत न्हय?, सगळ्या कुटमान पयलेंच निर्णय करन त्ये घड्ये लग्ना भेसावेळीं संतोसाचो संकेत जावन सुकणे सोडलां जावंक पुरो म्हणून‌य चिंत्येत न्हय?) ह्याच खातीर कोण्णा ही कविता जाळीजाग्यार वाचल्ल्या एक्ये स्त्रीयेन, आपूण काजार जावन वेताना आपल्या धाकटे भयणीन कशें सुकण्याक वार‍यार सोडन ताचीं भोगणां व्यक्त केल्लो उडास म्हाका बरोवन धाडल्लो. पूण वाचप्याच्या कल्पनाक आनी अनभोगाक पाकटे दीवंक कवीन उगतें सोडल्लो विशय समीक्षक धांपता आनी चेडूं बाल्कनीक वचून पार्वो सोडता म्हणता! 

निमाणे स्वता समीक्षकान‌च रचल्ली आनी “समारोपांत कवी म्हणता” म्हण चूक सांगून सांगल्ली वोळ अशी असा. 

“आज पार्वो स्वतंत्र जालो, हें चेडूं कयद जालें”. 

म्हजें चुटूक वाचून कवितेचो स्वर कितें म्हण समीक्षकान सवाल घालुंक ना बगर आपल्या स्वताच्या वोळिंक “कवी सांगता” म्हण सांगून what it sounds म्हण विचारन समीक्षक फयसल दिता. म्हज्या चाळीस वरसांचे साहितीक जिणयेंत जिविताचो मोग कर‍चें चिंतप सोडल्यार, जिवा विरोध चिंतप म्हज्ये मतींत आयिल्लेंच ना. उदेवंक साध्यच ना. एका पांवड्याक पावल्लो खंयचोय कवी जिवा विरोध चिंतपाची कविता बरयता म्हण हांव चिंतीना! एक कविताय नवे अर्थ उसवन जियेंवचो, जियेवंक आशेंवचो एक नाजूक जीव न्हय? 

हांगा हांव स्पष्ट करुंक अशेतां की, समीक्षकान जें आपल्या पुस्तकांत कितें ह्ये कवितेविशीं बरयलां त्याविशीं म्हाका बिल्कूल तक्रार ना कित्याक म्हळ्यार ती समीक्षकाची नदर. उजवाडाक आयिल्ली हर‍येक कविता वाचप्याची आसता आनी वाचप्यांक तांच्या अनभोगाचे नद्रेक आनी मानसीकतेक आदारून अर्थ दीवंक मेळता.. वाचप्याचेर आनी कवितेकडेन जाल्ल्या मुखामुखिचेर आदारून अभिव्यक्तेच्या खिणाक कविच्या मनांत नातल्ले विचार कवितेंतल्यान उगते जावंक सकतात. देखून एक कवी जावन हर एक अर्थाक (केन्ना केन्ना ते अर्थ विचित्र आसल्यारी) ते हांव मानतां. कविचो आशय कितेंय आसों, वाचप्याच्ये अभिप्रायेंक, विमर्शकाच्या विचारांक आनी निमाणें समीक्षकाच्या तिर्मानाक सयत कवीन मानून घेवंक आसा. तेदना साहित्य मुखारून वेता. 

म्हजो हुसको आनी आक्षेप फकत सवालाक आपल्या स्वताच्या वोळींक कविची वोळ म्हण सांगून मूळ संरचनेचें रूप बदलून सांगल्ल्याक मात्र. म्हज्या शिकपा आनी समजणे पर्माणे एक समीक्षक विमर्शकावर्नीं एक मेट मुखार वेता जाल्ल्यान समीक्षकाची दीश्ट आनी ताच्यो शिमो कितें तें वेगळेंच चर्चा कऱ्येत. आदल्या वरसा हें पुस्तक प्रकट जाल्या उपरांत समीक्षकाक हांवें परबीं पाटयल्यात, पुस्तक आनिकी दाट आसुंक जाय आसल्लें म्हण सांगलां. ह्यावेळीं ह्या सुटका चुटुकाचो आशय आनी हेतू समीक्षकाचें वाख्यान आनी अर्थाथावन वेगळोच आसा तेंय सांगलां. 

बेळें धाराळ असा…. 

कोंकणी काव्यशेत बर्पूर साहित्यान समृधदेचें दिसच्या ह्या वेळार काव्य विश्लेषण आनी विमर्शा प्रकाराची वाडावळ जांवची गर्ज चड असा. आनभोगांतल्यान कविता उगती जावंक जाय, कवितेक निश्चीत अर्थ ना. जायत्या वाचप्यांक जायते अर्थ असात म्हण कवी मात्र न्हय विमर्शकी सांगतात. म्हज्या चिंतपा प्रकार एक विश्लेषक आनी विमर्शक काव्या आनी वाचप्या मदलो जावनासा एक मजतगार. वाचप्याक ताचो कल्पनाशील अनभोग चडोवन कवितेचो सार आपणांवच्याक मजत कर‍ता आनी ह्या काऱ्यांत कवीक उत्तेजीत कर‍ता. विश्लेषकाक साहित्याचो रूच परीक्षकय म्हण्येत. वाचप्यांची रूच परिष्कृत जांवच्याक ताचीं विश्लेषणां उपकारतात तर कवीक आपली अभिव्यक्ती वृद्धी करुंक तो मजत दिता. साहितीक सिद्धांतांची जाणवाय आसोन, कसलेंच पूर्व कल्पीत विचारांची सावळी कवितेचेर पडनासें चत्राय सांबाळन, आपले जाणवायेच्या आनी बुद्वंतकायेच्या उजवाडांत एक विश्लेषक कवितेचो अर्थ सोधून काडुंक प्रयत्न कर‍ता. कविच्या रसानुभवाचें विवरण दीवंक तो सकता. वाचप्याची तार्कीक आनी सृजनशील तांक तो घट‍मूट करुंक सकता. साहित्याचे वाडावळीक असल्या विश्लेषणाची खंडीत गर्ज असा. 

गोयांत जाल्ल्या कार्यावेळीं माने्स्त उदय भेंब्रे आनी मानेस्त दामोदर मावजो हाणिंय ह्याविशीं सांगलां. नवे आनी तर्ने कोंकणी कवी उदेवन कोंकणी काव्याची वाडावळ अनी मिमांसेची सुर्वात जाल्या मात्र जाल्ल्यान, कृतयें वयर कशें पुणी घुसून येंवच्या पूर्व‌ग्रहीत चिंतपाचो आनी अतिसमीक्षाचो (hypercriticism) परीणाम वायट जांवची, कवीक आनी कविताक लुकसाण जांवची साध्यता आसा जाल्ल्यान चत्राय सांबाळचीय गर्ज आसा. समीक्षणा थावन फांकचीं किरणां फुलोन येंवच्या काव्यशेताक आनिकी पालेवंक सकत जायजे शिवाय किरणांचे धावेक करपोन सुकीधाड उबजोंची स्थिती येवंक नजो. कन्नड काव्य विश्लेषण कठोर जाताना कुवेंपू आनी द. रा. बेंद्रे तसल्या महान कविंनी आपल्या कवितेंनीच ही चत्राय जाहीर केल्ली आसा. तरने प्रायेर सरल्लो इंगलीष कवी कीट्स हाका अतिरेक समीक्षकां थावन मानसीक लुकसाण जाल्लेविशिंय कॉलेजिंत शिक्ताना हांवें वाचलां. कोंकणी काव्याचे वाडावळेक काव्या मिमांसेची गर्ज समजल्ल्या कविता ट्रसटान हाच्या पयलें २००५ इस्वेंत मेक्सीम लोबोन बरयिल्लें “कवित्वाचें नंदनावन”, २०१६ इस्वेंत स्टीफन क्वाड्रस हाणे बरयिल्लें “बान्नें” आनी आतां गोंयच्या कवितांक‌य विश्लेषणाक हाडल्लें एच्चेम्मान बरयिल्लें “कोंकणी काव्यें: रुपां आनी रूपकां” पुस्तक कविता ट्रस्टान प्रकट केलां. कोंकणी काव्यांचेर बरयिल्लीं प्रस्तावनां (दाखल्याक मेल्विन लुद्रिगान संपादन केल्लें ’कुपां पोंदलीं मुखा’ आनी वल्ली क्वाड्रसान संपादीत केल्लीं कवितापाठ), काव्य पुस्तकांक बरयिल्लीं प्रस्तावनां. जाळी जाग्यांनी कवितेंक संपादकांनी दिंवचें प्रस्तावन हें सर्व वाचतानांय कृती केंद्रीत, कवी केंद्रीत, समाज केंद्रीत आनी वाचप्या केंद्रीत काव्य विमर्सो आनी विश्लेषण सोभीत थरान वाडून आयिल्लें झळकता. म्हज्या उडासा पर्माणे काव्यविश्लेषणाविशीं कोंकणेंत र.वी पंडिताच्या “दर्या गाजोता” पुस्तकाचेर स्वामी सुप्रीयान बरयिल्ल्या विमर्शच्या पुस्तकांत “काव्य मिमांसे” नांवान सबार पानांचें विस्तार लेखन असा. स्टीफन क्वाड्रसान “साहित्य अनी विमर्सो” नांवान पुस्तक बरयलां. 

ह्या बरपाच्या मुखेल इराद्याच्या भायर वचून आदल्या वरसा बरयिल्ल्या म्हज्या “कविता आनी काव्यात्मक जिवीत” प्रबंधाचो एक वांटो हांगा आसा: 

काव्यात्मक आनी समृद्धेचो मनोभाव:

जिविताक आनी कविताक बरपूर संबंध आसा. ह्ये सृश्टेचीं महिमा आनी मनशा जिवितांतलो, संतोस, उमाळे, दूख, वळवळे, मोग, त्याग, जीवन आनी मरण.. हें सर्व सादे भाशेन आटापुंक साध्य ना. भास उदेंवच्या पयलेंच कविता आसल्ली म्हण हांव चिंतां! जिवीत सागोरापरीं तर भास कोळशापरीं. पूण कवितांतली भास ह्या सागोराक आरावंक सकता. जिवीत एक वास्तव सत तर कविता कल्पनेक आनंद दिंवचें कितें तरी दिता. पूण ती पुराय वास्तव न्हय. कवितेन फांकोंवच्या किर्णांच्या प्रकासांत जिवितांत लिपून रावल्लीं मोतयां दिश्टीक पडची साध्यता आसा. कविता आनी जिविताचें अस्तित्व वेगळें वेगळें तरी जिवीत कवितेच्या आधारान आनी कविता जिविताच्या आधारान समजुंक सलीस जाता. अशें समजुंक सकचो मनीस काव्यात्मक मनीस जाता. 

एक कविता थावन सुखाळ अनभोग आपणायजाय तर ल्हान भुरग्यापरीं कवितेक विज्मित्कायेन पळेवंक आसा. ती फकत वाचून काडच्या बदलाक भोगुंक असा. जशें फुलांची सोभाय फकत पाकळ्यांनींच व्यक्त जायना तशें कवितेंतल्या वाक्य रचना थावन, तांतल्या पूर्ण विराम, अल्प विरामां, प्रश्न चिह्न आनी रिते सुवाते थावन सयत अर्थ व्हाळता. कविता सादर करतेल्यांनी हें सर्व तांच्या हाव भावांत प्रस्तूत करुंक पडता. कसलेच पूर्वग्रहीत विचार मतींत घेनासताना मन नितळ स्लेटीपरीं आसल्यार कवितेचो गूंड सत्व मनांत छापता. तेदना उबजोंच्या संवेदना थावन आनंद मेळता. कवितेक कविचोच विचार आसल्यारी केदनां एक कविता वाचप्याच्या अनभोगाक स्पर्श करता तेदनां व्हांवचो अर्थच त्या वाचप्याक कवितेचो अर्थ म्हण्येत. कविता वाचप्याच्या मना भितर सरून कल्पनाची चावी घुंवडायताना वाचप्याक मेळचें रोमांचन वेगळेंच. मुक्तपणान व्हांवची कविता लोका अनभोगाच्या दर्याक पावता आनी ल्हारां निर्माण कर‍ता. तोच कवितेचो शेवट आसता! 

सोंप्यान सांगचें तर कवितेक अर्थ दिंवचो वाचप्यान. जिविताक अर्थ दिंवचो जियेतेल्यान.. हांव धावी क्लासींत शिकताना म्हजे भितर कवित्वाचें भीं घाल्ल्या श्रीधर मास्तरान सांगल्लीं कवी द. रा. बेंद्रेचीं उतरां आजून उडासांत आसात. “इदू मंत्र; अर्थकोग्गदा शब्दगळा पवणिसूव तंत्रा”. हो अर्थ सकारात्मक जायजे तर जिविता थंय आमचो मनोभाव (mindset) सकारात्मक आनी समृद्धेचो जायजे पडता. जिविताचो ग्लास अर्दो खाली आसा म्हण तत्वार मनोभाव जिविताक पळेंवच्या बदलाक अर्धो भरून आसा म्हण पळेंवचें बरें न्हयगी?. सबार पावटीं आमी कवितेच्या बागलालागीं मात्र वेतांव. थोडेपावटीं कवित्वाच्या नंदनावना भितर, भायर थावन एक चंचाळ दीश्ट घालतांव. तेदना मनशापणाचे सोदनेखातीर कवितेन फांकच्या किर्णां आनी तेदनां उगतीं जांवचीं व्हरतीं सतां दिसचींनांत. कविचो रसानुभवाचो आस्वाद करीजाय तर कवितेच्या भितर वचजाय पडता. तेदना वरकवी लुवीस मस्करेन्हस हांणी ’कवित्वाचें गुपीत नंदनावन’ कवितेंत सांगल्ल्यापरीं थंय कवित्वाचें मायना गांवचें दिसता. कवितालागीं सळावळ आनी अनभोग कितलो वाडता तितलो जिविताचो अनभोग ग्रेस्त जाता. जर एक कवितेक तत्वार वा व्येंग्य मनोभावान पळेल्यार ते कवितेंतलो अशय आनी कवितेंत निशेंवचे अर्थ झळकनासतां रांवची साध्यता आसा. कविता हुमीण न्हय. जिवीत‌य हुमीण न्हय. जिविताक आनी कविताक आमचो मनोभाव सकारात्मक आनी समृद्धेचो आसची गर्ज आसा. तेदनां सुखांत आनी दुखांत निरंतर जिविताक पोटलून धरची उमेद जागी उर‍ता. 

-आंड्र्यू एल डी कून्हा

 Title : "ಸುಟ್ಕಾ” ಚುಟುಕಾಂತ್ಲಿ ನವಿ ವ್ಹಕಲ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಯ್ದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ!

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.