Kavita Khodd

ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯೊ ತೀನ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ನಿರಾಸ್‌ವಾದ್ - ಭಾಗ್ 1

ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯೊ ತೀನ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ನಿರಾಸ್‌ವಾದ್ - ಭಾಗ್ 1

-ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

(ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 2010 ವರ್ಸಾ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಾಮೇಳಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕವಿತೆಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸಲ್ಲೊ. ದಶೆಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೆಸಾಂತ್ ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಷಯ್ ಆಸಲ್ಲೊ : `ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಜಾಗೃತಿಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ನಿರಾಸ್‍ವಾದ್'. ಗೊಂಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಡೊ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಫಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಂಣಿ ತಾಂಚೆ ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಾಂಡಲ್ಲೆ. ತೆ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಶಿಂಕ್ಳೆ ಕ್ರಮಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್ - ಸಂಪಾದಕ್)

`ನಿರಾಸ್‌ವಾದ್' ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡೆ ಗಜಾಲಿಂವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ.  ಚಡ್ತಾವ್ ಮನೀಸ್ ತಶೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಜಿಕಲ್ಲೆ, ಆಶಾವಾದಚ್ ಉಚಾರ್‍ತಾತ್.  ಆಮಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಜಿಕಲ್ಲೆ ಆಶಾವಾದಿ ಜಾಯ್ಜೆ, ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಳಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿತಾತ್.  ನಿರಾಸ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಂವ್ಚೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ಖಿಣಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ - ಅಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ; ನಿರಾಸ್‍ಪಣಾಚೆಂ ತೋಂಡಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನರ್ಗತಾತ್. ನಿರಾಸ್‍ಪಣ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಖಂತ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಘರ್‍ಚೆಂ ದಾರಚ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ನಿಷ್ಟುರಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್; ನಿರಾಸ್‍ಪಣಾಕ್ ನೆಗಾರ್‍ತಾತ್. ಹಾಂಚಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ತತ್ವಾಂ `ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ವಿಕಸನ್' ವಾ `ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾ'ಚಿಂ.  ವಿಪರ್‍ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕವಿತೆಂತಯ್ ನಿರಾಸ್‍ವಾದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಖಂಯ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಚಿಂ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ವಿಕಸನಾಚಿಂ ಸುಕಿಂ ತತ್ವಾಂ ಖಂಯ್? ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ ಫಾತ್ರಾಯ್ತಾನಾ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಫುಟ್ಟಾನಾ, ರಗ್ತಾಕಚ್ ತೀಂತ್ ಕರ್‍ಚೆ ಕವಿತೆಚಿ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಖಂಯ್?

ಇತ್ಲ್ಯಾಕಯ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ `ನಿರಾಸ್‌ವಾದ್' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ನಿರಾಸ್‍ವಾದ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನಿರಾಸ್‍ಪಣಾಂತಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಗಿ? ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಖುಶಾಲಾಯೊ, ಸುಖಾಚ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಭೊಗುಂಕಚ್ ಸೊಡಿನಾಗಿ? ಅಶೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ನಿರಾಸ್‍ವಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಿರಾಸ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ವಾ ಖಿಣಾಂಚೊ ದಾಕ್ಲೊ.  ಜೊಕ್ತೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಲಗೀನ್ ಘಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಕವಿಚೊ ನಿರಾಸ್‍ವಾದ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಣ್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಚಿ ಖಂತ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಸಕಾತ್.  ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ನಿರಾಸ್‍ವಾದ್ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ನೆಗಾರಿನಾ; ಥೊಡ್ಯಾ ಖಿಣಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಗ್ಳೆ ಜಿಣಿಯೆಚೆರ್ ಥಾಪಿನಾ. ಬಗರ್ ಜಿಣಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ತೀವೃತೆನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ.

ಆತಾಂ, ಎಕಾ ಧಾಂವ್ಣೆ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಧಾ ಜಣಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಧಾ ಜಣಾಂಕಯ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ ನಾ.  ಜಿಕ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್.  ಪುಣ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ನಿರಾಸ್‍ವಾದ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಲ್ವಣಿ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರ್‍ಚಿ ಕಲಾ ಶಿಕಯ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಫುಡೆಂ ಜಿಕೊಂಕಚ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣನಾ... ಅಶೆಂ `ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತ್ರಾಣ್ ದಿ' -ಅಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಚಾಫ್ರಾಚಿ `ಸೊಂಶ್ಯಾಚೆ ಕಾನ್' ಕವಿತೆಚಿ ಆಕ್ರೇಚಿ ವೋಳ್.

.............................

ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನೀಯ್ ನಿರಾಸ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕುಪಾಂಚ್ ಸಾವ್ಳಿ ಜರೂರ್ ಆಸಾ.  ಪುಣ್ ತೆಂ ನಿರಾಸ್‌ಪಣ್ ಹಟ್ಟಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಸಳ್ ಕರುನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಮಾಗಲ್ಲೆಂ ದೀನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಗಾಜ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ನ್ಹಯ್.  ಬಗರ್ ತೆಂ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ನಿರಾಸ್‍ಪಣ್.  ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡಲ್ಲೆಂ ಪುರಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಳ್ ಕರಿನಾ.  ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಕಡೆ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತೊ ಜಾಯ್ತೆಂ ನೆಗಾರ್‍ತಾ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾದೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಚಾರ್‍ತಾ.  ತೊ ವಿಪ್ರೀತ್ ಆಶೆನಾ; ಪುಣ್ ಆಶೆಲ್ಲಿ ಸಾದಿ ವಸ್ತ್ ಥೊಡೆಕಡೆ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರಯ್ ತೀಯ್ ಸೊಶಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಚಾಫ್ರಾಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ನಿರಾಸ್‍ವಾದ್ ಬೋವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಆನಿ ವಿಸ್ತಾರ್ ಅರ್ಥಾಚೊ ಜಾತಾ.

ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಏಕ್ ದುಬಾವ್ ಧೊಸ್ತಾ.  ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕವಿತೆಚೆ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವೊಳಿಂತ್  ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗನಾ ತರೀ, ತಾಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿರಾಸ್‍ಪಣಾಚಿ ತೀವೃತಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.  ದೆಕುನಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಪಿ ತಾಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆಂ ನಿರಾಸ್‍ಪಣ್ ಭೊಗ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಪಿಸ್ವತಾತ್.  ತಾಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿರಾಸ್‍ಪಣಾಕ್, ವಾಚ್ತಲ್ಯಾಚೆ ಮತಿಕ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯಚ್ ಜಾಯ್ತೆಕಡೆ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತಶೇಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.  ನಿರಾಶಿ ಚಲಿಯೆಕ್ ಸೊಭಿತ್ ರಸ್ಮಾ ಸಾಡಿ ನ್ಹೆಸಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ.  ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಭುಲ್ಚೆ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಭುಲ್ತಲೆ ಆನಿ ನಿರಾಸ್‍ಪಣಾಕ್ ಭುಲ್ಚೆ ನಿರಾಸ್‌ಪಣಾಕ್.  ಎಕೆ ಚಲಿಯೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಖಂತ್ ಏಕಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ತಾತ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್ `ಸೊಂಶ್ಯಾಚೆ ಕಾನ್' ಬುಕಾಕ್ ಸುರ್ವಿಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ ದೊ ವಿಲಿಯಂ ದಸಿಲ್ವಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್: `ಬರ್‍ಯಾವಾಯ್ಟಾ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾಮುಳಾ ಸಾವ್ಳಿ ಧರಾ ಆನಿ `ಸೊಂಶ್ಯಾಚೆ ಕಾನ್' ವಾಚಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಚಿಂ ರುದಾನಾಂ ಆಯ್ಕಾ; ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ವೆಗ್ಳಿಂ ತರೀ ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್; ನಿರಾಶೆಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಯೆತಾ.  ತೆದ್ನಾಂ ಘಡ್ತಾ ಚಾಫ್ರಾಚಿ ಕವಿತಾ.  ಪುಣ್ ಹೊ ನಿರಾಸ್ ಆಶಾ ನಾತಲ್ಲೊ; ಖಳ್ಖಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಛಂದಾಂನಿ ಪಾಜರಲ್ಲಿ, ಜಶಿ ಕವಿತಾ `ಸೊಂಶ್ಯಾಚೆ ಕಾನ್', ತಶಿ ತಿಂ ಸೈಂಭಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಲ್ಹಾನ್'.

ದೊ. ವಿಲಿಯಂ ದಸಿಲ್ವಾನ್ ಸಂಪಾದುನ್, ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಲ್ಯಾ ಚಾಫ್ರಾಚೊ ಕವಿತಾ ಪುಂಜೊ `ಸೊಂಶಾಚೆ ಕಾನ್' ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಕವಿತಾಂ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಮಟ್ವೊ ವಿವರ್ ದಿತಾಂ.  ತ್ಯೊ ತೀನ್ ಕವಿತಾ - `ಸೊಂಶ್ಯಾಚೆ ಕಾನ್', `ಖರಸ್' ಆನಿ `ಚಾರ್ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಮಾನ್ ನಾ'.

ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ `ಸೊಂಶಾಚೆ ಕಾನ್' - ಆಯ್ಕೊಪಾಚಿ ತಾನ್; ದುಸ್ರಿ `ಖರಸ್' - ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಶೆತಾನಾ ಭೊಗಲ್ಲೊ ನಿರಾಸ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರಿ `ಚಾರ್ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಮಾನ್ ನಾ' - ಆಯ್ಕಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಆಯ್ಕಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುದಾನ್. ಪಯ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚಿ, ದುಸ್ರಿ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚಿ ಆನಿ ತಿಸ್ರಿ ಖುದ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ.  ಹ್ಯಾ ತೀನಯ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಕಾನಾಂಚೆಂ ನಾತೆಂ ಆಸಾ.

ಆತಾಂ ಪಯ್ಲಿ `ಸೊಂಶ್ಯಾಚೆ ಕಾನ್'

ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ - `ಸಬ್ದ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಜಾಲೊ' ಮ್ಹಣ್.  ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕಸಲೊ? ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಸಲೊ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸಮ್ಜೊಂಕಚ್ ಕವಿ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಸೊಂಶಾಚೆ ಕಾನ್ ದಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾಗಿ? ನಾ ತರ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಂಕ್ ನೆಗಾರುನ್ ಸೊಂಶಾಚೆ ಕಾನ್ ಮಾಗ್ಚೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಶೆವೊಟ್ ಕಸಲೊ? ಜಲ್ಮಾಚೊ ಘುಟ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ಧೈರ್ ಕಾಂಯ್? ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ `ಜಲ್ಮನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದೊಳೆ ಕುಡ್ಡೆ ಆಸ್ತಾನಾ; ನಾಕ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಆಸೊನ್ ಅರ್‌ನಿದೆಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಾ ಉಸ್ಮಡ್ಚಿ, ಆಪಡ್ಚಿ ಸಕತ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸಕನಾತಲ್ಲೆವೆಳಿಂ - ಕಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಸುಸ್ತ್ ಸುಸ್ಕಾರೆ ವಾ ಹಾಂಶೆ ಗುಪೀತ್ ಆಯ್ಕತಾಲೆ'.

ಪುಣ್ `ಸೊಂಶಾಚೆ ಕಾನ್' ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿ ಗರ್ಭಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಬರಿ ನ್ಹಯ್.  ತಾಚಿಂ ಹಾಂಗಾ ಇಂದ್ರಿಯಾಂ ಜಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಪರಿಗತೆನ್ ತಾಕಾ ಇಂದ್ರಿಯಾಂಕಚ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಶೆಂ ಕೆಲಾಂ.  ಮಾತಿಯೆ ಧುಳಿಂತ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಚಿ ಘಾಮಾಮಣಿ ಮೊಳುನ್, ದಿಗಂತಾರ್ ಪಿಳುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯೊ ದಿಷ್ಟಿ ವೊಳುನ್ ಗೆಲಾ.  ದೆಕುನ್ ತೊ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಿರಾಸ್ಲಾ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾ:

          `ಆತಾಂ ನಾಕಾತ್ ದೊಳೆ ನಾಕಾತ್
          ರಗ್ತಾಂ ಪಿಶೆ ರಗ್ತಾಂ ದೆಖಾತ್
               ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾ ದಾನ್ ದೀ
               ಸೊಂಶಾಸಾಂಗ್ಡೆ ಕಾನ್ ದೀ'

ಆತಾಂ ನಾಕಾಚಿ ಗಜಾಲ್.  ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ ಘಾಣಿ ಖಾಯೀತ್ ತಾಚೆಂ ನಾಕಾರಂಧಿರ್ ಮೆಲಾಂ, ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾ ಪಾನಾರ್ ಮರ್ಣಾನ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ತೊ ಆನಿ ಹಾಡಾಂ ಮಾಸಾಂ ಹುಂಗ್ಚಿ ಸಂವಯ್‍ಯಿ ಕೆನ್ನಾಗಿ ಸೊಡ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ತೊ. ತರ್ ನಾಕ್‍ಯ್ ನಾಕಾ.

          `ಆತಾಂ ನಾಕಾತ್, ನಾಕಾಂ ನಾಕಾತ್
          ವಾಸ್ ಪರ್ಮಳ್ ತುಮಿಂಚ್ ಹುಂಗಾತ್
               ಲ್ಹಾನ್ ನಾಕಾ ಮಾನ್ ದೀ
               ಸೊಂಶ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಡೆ ಕಾನ್ ದೀ'

ಆನಿ ಆತಾಂ ಜಿಬೆಚಿ ಕಥಾ.  ಜೀಬ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾ. ಉತ್ರಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕಚ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೀಬ್ ಫಕತ್ ಕಲ್ವಂತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಭಾಶೆನ್ ದಾಂತಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಚ್ತಾ ಆನಿ ರುಚಿಗೊಸ್ತಾ ಬಾಜ್ವೊ ಸುಟೊವ್ನ್ ಧಾಯ್ ದಿಶೆನ್ ಧಾಂವ್ತಾ. ತರ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ನಾ ಜಿಬೆರ್? ಆನಿ ಬರೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕೊಪಾಚಿ ತಾನಯ್ ನಾ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ? ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ -

          `ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಬ್ಲಿ ನಾಕಾ
          ರಗ್ತಾಮಾಸಾಂ ತುಮಿಂಚ್ ಚಾಕಾ
               ಆಯ್ಕೊಪಾಚಿ ತಾನ್ ದೀ
               ಸೊಂಶಾಸಾಂಗ್ಡೆ ಕಾನ್ ದೀ'

ಹ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ತಿನೀ ಕಡ್ವ್ಯಾಂನಿ ರಗ್ತಾಂ, ಮಾಸಾಂ, ಹಾಡಾಂ ಯೆತಾತ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ರಗ್ತಾಂಪಿಶೆ ರಗ್ತಾಂ ದೆಖಾತ್, ದೊಳೆ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡಾಂ ಮಾಸಾಂ ಹುಂಗಪ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ, ನಾಕಾಂ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕವಿ.  ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ರಗ್ತಾಂ ಮಾಸಾಂ ತುಮಿಂಚ್ ಚಾಕಾ, ಜೀಬ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಮನೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ರಗ್ತಾ-ಮಾಸಾ-ಹಾಡಾಂಚೊ ಮುದೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆಕಡೆ ವಾಚ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ. ತರ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫಕತ್ ಕಾನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿ?  ಕಾಂಯ್ ಮನ್ಶಾಜಿವಾಚಿ ವೊಡ್ಣಿ, ಪಾಶಾಂವ್, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ - ಹ್ಯಾ ಪುರಾಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮನೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್?

ಆಸೊಂ, ಆತಾಂ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಕವಿನ್ ಮಾಗಲ್ಲೆ ಸೊಂಶಾಚೆ ಕಾನಯ್ ಮೆಳ್ತಾತ್; ಮನಾಂತ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಖುಶೀಯ್ ಕುಸ್ತ್ಯೊ ಘಾಲ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ಖುಶಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಖಿಣಾಚಿ. ವ್ಹಡ್ ಕಾನ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಪುಣ್ ಲೋಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಧರ್‍ತಾ ಆನಿ ಕವಿ ಸೊಂಶಾಭಾಶೆನ್ ಗುಳಿಚ್ ಜಾತಾ.  ಆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಕವಿ -

          `ಬಾಬಾ ಬಾಯೆ ಸೊಡಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ
          ಕಾನಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧರುಂ ನಾಕಾ
               ದೆವಾ, ತುಂವೆಂ ಕಾನ್ ದಿಲೆ
               ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ದೀ'

ಹಿ ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ನಿರಾಸ್‍ಪಣಾಚಿ ಗಿರೇಸ್ತಕಾಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲೊಕಾನ್ ಕಾನಾಂಕಚ್ ಧರ್‍ತಾನಾ, ಕಾನಯ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣನಾ ತೊ. ಪುಣ್ ಲೋಕ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧರ್‍ತಾ? ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಪಾಟಿಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಕಾನಾಂಕ್ ಧರ್‍ಚೆಂ ಆಸಾ.  ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿನ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಬೋವ್ಶಾ ದೊಳೆ ನಾಕಾತ್, ನಾಕ್ ನಾಕಾ, ಜೀಬ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲೊ ಆಸ್ತಲೊ.  ದೆಕುನ್ ಲೋಕ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಧರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕವಿ ತೇಂವಿ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ತಾ.  ತಾಕಾ ಕುಸ್ಡ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕುಸ್ಡೆಪಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಆಯ್ಕಜೆ ಜಾಲಾಂ. ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಮ್ಜಜೆ ಜಾಲಾಂ.

(ಮುಕಾರುಂಕ್ ಆಸಾ.....)Title : ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯೊ ತೀನ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ನಿರಾಸ್‌ವಾದ್ - ಭಾಗ್ 1

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.