Publication

 • Nidon Padd'llo Ganv, collection of Konkani Poems (Kannada script) by Walter Dantis

 • 28 Jul 2012

  19. ನಿದೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್, 2012
  ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
  ಕವಿ: ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳೀ 
  ಪಾನಾಂ : 40 xvi
  ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 50


 • Vinchnnar Kavita, collection of ed konkani poems (Kannada script) by Melvyn Rodrigues

 • 8 Jul 2012

  18. ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ, 2012
  ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್
  ಕವಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 
  ಪಾನಾಂ : 144
  ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 250


 • Sakshatkar, collection of Konkani poems (nagari script) by Aruna Rao, Kundaje

 • 8 Jan 2012

  17. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ್, 2012
  ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್
  ಕವಿ: ಅರುಣಾ ರಾವ್, ಕುಂದಾಜೆ 
  ಪಾನಾಂ : 56 viii
  ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 60
  (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2012)