Publication

 • Rastya Degechim Fulam - Poetry Collection by M. P. Rodrigues

 • 5 Feb 2017
  26. ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚಿಂ ಫುಲಾಂ, 2017
  ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್
  ಕವಿ: ಎಮ್.ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್
  ಪಾನಾಂ : 90 xxii
  ಮೊಲ್:  Rs. 150